28 Cdo 553/2012
Datum rozhodnutí: 06.03.2012
Dotčené předpisy: § 107a o. s. ř.
28 Cdo 553/2012
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobkyně Themos, spol. s r. o. , IČ: 40766683, se sídlem v Praze 2, Vinohradská 10, zast. JUDr. Liborem Šlaufem, advokátem se sídlem v Praze 1, Národní 6, proti žalovanému Národnímu divadlu , IČ: 00023337, se sídlem v Praze 1, Ostrovní 1, zast. JUDr. Petrem Topinkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Perštýně 1, o zaplacení 30.777.539,- Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C 128/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. září 2011, č. j. 39 Co 309/2011-201, takto:

Dovolání se zamítá .
O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením odvolací soud odmítl odvolání žalobkyně směřující proti výroku I. usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 6. dubna 2011, č. j. 24 C 128/2002-190, pro nepřípustnost (výrok I.) a usnesení soudu prvního stupně ve výroku II. změnil tak, že připustil, aby v části o zaplacení 1.242.826,- Kč do řízení na místo dosavadní žalobkyně vstoupila obchodní společnost CLARTÉ République Tchéque, a. s, IČ: 26714001, se sídlem v Praze 1, Národní 10 (výrok II.).
Odvolací soud z listin předložených žalobkyní v odvolacím řízení zjistil, že smlouvou o postoupení části pohledávky uzavřenou dne 26. 7. 2010 mezi žalobkyní a obchodní společností CLARTÉ République Tchéque, a. s. byla uvedené obchodní společnosti postoupena část pohledávky uplatňované vůči žalovanému v probíhajícím soudním řízení tvořená blíže specifikovanými úroky z prodlení v celkové výši 1.242.826,- Kč. Obchodní společnost CLARTÉ République Tchéque, a. s. vyjádřila se svým vstupem do řízení na místo žalobkyně souhlas. Na základě zjištěných skutečností odvolací soud dospěl k závěru, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod části pohledávky uplatňované v řízení žalobkyní na obchodní společnost CLARTÉ République Tchéque, a. s. (sjednání smlouvy o částečném postoupení pohledávky). Poněvadž nabyvatel práva vyjádřil souhlas se svým vstupem do řízení na místo žalobkyně, odvolací soud měnícím výrokem II svého usnesení vyhověl návrhu žalobkyně a připustil, aby do řízení na její místo vstoupila dotčená obchodní společnost (§ 107a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ).
Proti měnícímu výroku II usnesení odvolacího soudu podal dovolání žalovaný. Vytýkal odvolacímu soudu, že v rozporu s principem neúplné apelace (§ 205a o. s. ř.) přihlížel k důkazům, které žalobkyně k prokázání převodu části uplatněné pohledávky na svého procesního nástupce označila až v odvolacím řízení. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu v napadené části zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalobkyně se k podanému dovolání nevyjádřila.
Dovolání je přípustné (§ 239 odst. 2 písm. b/ o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009), není však důvodné.
Systém neúplné apelace, na němž je vybudováno odvolací řízení ve věcech sporných, se totiž uplatní pouze tehdy, je-li odvoláním napadeno rozhodnutí ve věci samé (§ 205a o. s. ř.). V řízení o odvolání proti usnesení, jímž se nerozhoduje o věci samé, tudíž lze uplatňovat i skutečnosti a důkazy, které v řízení před soudem prvního stupně uplatněny nebyly a ani v něm nevyšly najevo.
Odvolací soud tedy nepochybil, jestliže návrh žalobkyně, aby na její místo vstoupil do řízení procesní nástupce (§ 107a o. s. ř.), shledal důvodným na základě skutečností uplatněných až v řízení o odvolání proti usnesení, jímž byl její návrh na vstup do řízení soudem prvního stupně zamítnut.
Jelikož usnesení odvolacího soudu je z hlediska důvodu uplatněného dovolatelem (§ 242 odst. 3 o. s. ř.) správné, Nejvyšší soud dovolání, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), zamítl (§ 243b odst. 2 věta první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. března 2012

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu