28 Cdo 545/2011
Datum rozhodnutí: 20.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
28 Cdo 545/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce R. V. , zastoupeného JUDr. Martinem Vovsíkem, advokátem se sídlem v Plzni, Malá 6, proti žalovanému J. V., zastoupenému JUDr. Martinem Alešem, advokátem se sídlem v Plzni, Houškova 30, o zaplacení částky 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň-sever pod sp. zn. 4 C 269/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2010, č. j. 11 Co 372/2010-159, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 12.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Martina Aleše, advokáta se sídlem v Plzni, Houškova 30.

O d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které vzal zpět podáním ze dne 28. 1. 2011.
Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o.s.ř. Protože zastavení řízení zavinil žalobce tím, že vzal dovolání zpět, uložil mu dovolací soud povinnost zaplatit žalovanému účelně vynaložené náklady, které mu vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta ve výši 10.000,- Kč (§ 3 odst. 1 bod 5, § 15, § 18 odst. 1 věta první vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a 20 % DPH ve výši 2060,- Kč. Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti byly stanoveny podle § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 20. července 2011

JUDr. Iva B r o ž o v á předsedkyně senátu