28 Cdo 543/2005
Datum rozhodnutí: 23.09.2005
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 238 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 543/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva R., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1. S. V. a 2. T. V., oběma zastoupeným advokátkou, o návrhu žalovaných na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 15 C 51/2004, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 7. 2004, č.j. 11 Co 452/2004-61, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Oba žalovaní podali ve lhůtě dovolání, doplněné posléze advokátkou, která jim byla určena Českou advokátní komorou. Dovolání bylo podáno proti výše označenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí návrhu žalovaných na obnovu řízení. Původní řízení bylo vedeno u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočky ve Valašském Meziříčí, pod sp. zn. 17 C 202/2002.

Jak patrno z rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně ve věci posledně uvedené sp. zn. ze dne 29. 1. 2003 a z usnesení Krajského soudu v Ostravě v téže věci již jen o nákladech řízení, sp. zn. 42 Co 224/2003 ze dne 23. 4. 2003 (č.l. 53, 69 původního a nyní připojeného spisu), bylo v řízení, proti němuž byl nyní podán návrh (žaloba) na jeho obnovu, žalovaným solidárně uloženo zaplatit žalobci částku 19.042,40 Kč s příslušenstvím (úrokem z prodlení) a náklady řízení.

Podle § 238 odst. 1 písm. a/ občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) je sice dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o žalobě na obnovu řízení, přípustné, podle odstavce 2 téhož ustanovení však platí obdobně § 237 o.s.ř. To znamená, že dovolání je zde přípustné za stejných podmínek, jaké platí pro přípustnost dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé.

Podle § 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. není dovolání přípustné mj. ve věcech, v nichž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

Vzhledem k výši protistraně přisouzeného plnění v původní věci tedy nyní není dovolání, bylo-li nižšími instancemi rozhodováno o návrhu žalovaných na obnovu řízení, přípustné. Dovolací soud je proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl.

Protistrana sice podala prostřednictvím advokáta vyjádření k dovolání, ale vzhledem k jednoduchému procesnímu opodstatnění, pro něž bylo dovolání odmítnuto, k převzetí zastoupení až v této fázi zřízení a k sociální situaci žalovaných patrné ze spisu dovolací soud využil těchto důvodů zvláštního zřetele hodných a podle § 150 o.s.ř. žalobci právo na náhradu nákladů řízení o dovolání nepřiznal.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. září 2005

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v.r.

předseda senátu