28 Cdo 5416/2014
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.28 Cdo 5416/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně Ing. J. P., zastoupené JUDr. Vítězslavem Krabičkou, advokátem se sídlem v Hodoníně, Národní třída 4, proti žalované 1. J. K., zastoupené JUDr. Oldřichem Navrátilem, advokátem se sídlem v Kyjově, Svatoborská 363/11, a žalovanému 2. L. K., o osvobození od soudních poplatků , vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 413/2011, o dovolání žalované 1. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. března 2013, č. j. 38 Co 573/2012-89, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:
V záhlaví uvedeným usnesením odvolacího soudu bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 22. října 2012, č. j. 13 C 413/2011-78, kterým žalované 1. soud prvního stupně nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I) a zamítl její žádost o ustanovení advokáta (výrok II).

Žalovaná 1. napadla včasným dovoláním shora uvedené usnesení odvolacího soudu, aniž by však, sama nemajíc právnické vzdělání, byla zastoupena advokátem.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek je sice odstranitelný, avšak neodstranění tohoto nedostatku brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, ovšem kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2007, sp. zn. 20 Cdo 2258/2006). Nutnost povinného zastoupení účastníka (fyzické osoby), který sám nemá právnické vzdělání, advokátem, popř. notářem v řízení o dovolání vyplývá z mimořádnosti tohoto opravného prostředku a je výslovně zakotvena v § 241 odst. 1 o. s. ř.

Požadavek povinného zastoupení přitom není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta, popřípadě že mu je advokát jako zástupce ustanoven rozhodnutím soudu, nýbrž s ohledem na dikci ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání tímto advokátem také sepsáno. Zvolí-li si proto dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, popřípadě je-li mu až poté k jeho žádosti advokát ustanoven, případně sepíše-li si dovolání sám, ač advokátem zastoupen, je nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení vyplývajícího z ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., aby tento advokát postupoval podle § 241 odst. 4 o. s. ř.; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. shodně např. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněného v časopise Soudní judikatura, sešit č. 6, ročník 2000, pod číslem 64, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. dubna 2014, sp. zn. 32 Cdo 4204/2013).

Z obsahu spisu se podává, že žalovaná 1. podala dovolání proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem a aniž by tvrdila (natož pak doložila), že má právnické vzdělání. Následně požádala o přidělení právního zástupce a o osvobození od soudních poplatků. Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 12. září 2013, č. j. 13 C 413/2011-112, žalovanou 1. vyzval, aby soudu předložila plnou moc k povinnému zastoupení advokátem a listinné důkazy prokazující, že nastaly rozhodné změny v jejích majetkových poměrech. Podáním doručeným okresnímu soudu dne 19. září 2013 žalovaná 1. sdělila, že v řízení vedeném pod sp. zn. 13 C 413/2011 je jejím právním zástupcem JUDr. Oldřich Navrátil, advokát se sídlem v Kyjově. Plná moc k zastupování žalované 1. jmenovaným advokátem v tomto řízení byla okresnímu soudu doručena dne 26. září 2013. Okresní soud usnesením ze dne 27. ledna 2014, č. j. 13 C 413/2011-121, žalovanou 1. vyzval, aby odstranila vady podání specifikované v tomto usnesení, a to ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení; toto usnesení bylo advokátu JUDr. Oldřichu Navrátilovi doručeno téhož dne.

Právní zástupce žalované 1. podáním doručeným okresnímu soudu dne 29. května 2014 toliko požádal o osvobození žalované 1. od soudního poplatku (soud této žádosti vyhověl), avšak ke dni tohoto rozhodnutí nedoplnil chybějící náležitosti dovolání specifikované v usnesení č. j. 13 C 413/2011-121, tedy ve lhůtě stanovené soudem (jež počala svůj běh 28. ledna 2014) neučinil žádný z kroků uvedených v tomto usnesení, jimiž bylo možné napravit nedostatek podmínky sepisu dovolání advokátem. Vzhledem k tomu, že nebyla splněna zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení (absencí sepisu dovolání advokátem nebyl naplněn požadavek povinného zastoupení dovolatelky), Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované 1. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. března 2013, č. j. 38 Co 573/2012-89, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. 32 Cdo 1716/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. března 2015, sp. zn. 26 Cdo 5304/2014).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu