28 Cdo 5353/2016
Datum rozhodnutí: 15.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.28 Cdo 5353/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci dovolatele Ing. arch. V. D. , o dovolání tohoto účastníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 14 Co 1141/2013-93, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í:


Nejvyššímu soudu byla předložena věc s podáním navrhovatele Ing. arch. V. D., datovaným 4. 2. 2014, jež je podle jeho obsahu kvalifikováno jako dovolání tohoto účastníka proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu; jím bylo zrušeno usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 17. 10. 2013, č.j. 41 Nc 2701/2013-87, a věc byla vrácena okresnímu soudu k dalšímu řízení.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].
Při podání dovolání nebyl dovolatel zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Výzvě soudu, aby si v určené lhůtě zvolil pro podání dovolání advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání (při současném poučení, že jinak bude dovolací řízení zastaveno) nevyhověl. Jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byla usnesením okresního soudu ze dne 16. 9. 2016, č. j. 41 Nc 2701/2013-219, zamítnuta.
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení nekončí (srov. § 151 odst. 1 věty první, § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 věty první o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. prosince 2016

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu