28 Cdo 5298/2016
Datum rozhodnutí: 16.03.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.28 Cdo 5298/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v právní věci žalobců a) J. K. , P., b) S. K. , P., c) S. P. , P., všech zastoupených JUDr. Tomášem Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 559/28, proti žalovanému BRUDRA s. r. o. , se sídlem v Praze 4-Michli, Jemnická 312/17, IČ 481 10 841, zastoupenému JUDr. Jaromírem Beránkem, advokátem se sídlem v Praze 6, Národní obrany 16, o zaplacení částky 642.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 134/2015, o návrhu žalobců na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2016, č. j. 28 Cdo 5298/2016-92, takto:

Návrh na vydání opravného usnesení se zamítá .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 23. 11. 2016, č. j. 28 Cdo 5298/2016-92, Nejvyšší soud odmítl dovolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 9. 2016, č. j. 72 Co 268/2016-66.
Žalobci navrhli, aby dovolací soud uvedené usnesení opravil, neboť mají za to, že v něm chybí výrok o nákladech řízení. Poukázali na skutečnost, že jim v dovolacím řízení vznikl nárok na náhradu nákladů řízení za 1 úkon právní služby, a to vyjádření k dovolání, jejichž výši vyčíslili částkou 10.672,20 Kč za každého žalobce.
Nejvyšší soud neshledal návrh na opravu citovaného usnesení důvodným.
Žalobci totiž zřejmě přehlédli, že Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí o dovolání žalovaného uvedl, že Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Vzhledem k tomu, že ve shora uvedeném usnesení dovolacího soudu nedošlo k namítané chybě, a předpoklady pro vydání opravného usnesení podle ustanovení § 164
věty první o. s. ř. tak nebyly splněny, předsedkyně senátu návrh na vydání opravného usnesení zamítla.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. března 2017

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu