28 Cdo 523/2002
Datum rozhodnutí: 10.04.2002
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 523/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové a soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně M. B., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1/ V. F. a 2/ M. F., zastoupené opatrovnicí Mgr. M. V., justiční čekatelkou, Okresní soud v Českých Budějovicích, o přechod vlastnického práva k pozemku, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 7 C 46/99, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 4.12.2001, sp.zn. 6 Co 2380/2001-140, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Dovoláním byl napaden shora uvedený rozsudek, jímž byl v odvolacím řízení potvrzen rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 22.3.2001. Dovolání se proto řídí ustanoveními občanského soudního řádu ( OSŘ) platnými od 1.1.2001.

Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání není přípustné na základě žádné ze skutečností uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 OSŘ. Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, který sice ve věci rozhodoval již podruhé, v předchozím rozsudku ze dne 24.3.2000 však rozhodl tento soud ve věci samé stejně jako v novém rozsudku - v obou případech žalobu zamítl (§ 237 odst. 1 písm. a) a b) OSŘ). Dovolání napadá skutkové závěry odvolacího soudu, že tvrzení žalobkyně nebylo prokázáno.

Dovolací soud proto neshledal, že by rozsudek odvolacího soudu měl po právní stránce zásadní význam; dovolání tedy není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) OSŘ a muselo být odmítnuto podle ustanovení § 243c OSŘ; podle jeho druhého odstavce nemusí být usnesení odůvodněno.

Výrok o nákladech řízení vychází z toho, že žalovaným, kteří by podle výsledku řízení měli nárok na jejich náhradu, prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10.dubna 2002

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu