28 Cdo 5178/2007
Datum rozhodnutí: 16.12.2008
Dotčené předpisy: § 222a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 5178/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně J. Ž., zastoupené advokátem, proti žalované České republice Ministerstvu obrany ČR V. ú. p. z. Ministerstva obrany, o určení vlastnictví a zaplacení částky 2.252.160,- Kč a placení částky 48.960,- Kč ročně, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 3 C 21/2004, o dovolání žalobkyně proti výroku I. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 3. 2006, č. j. 24 Co 569/2005-116, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové byl výrokem I. zrušen výrok II. rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 8. 10. 2004, č. j. 3 C 21/2004-48, a řízení o zaplacení částky 2.252.160,- Kč a placení částky 48.960,- Kč ročně počínaje rokem 2005 bylo odvolacím soudem zastaveno. Výrok I., týkající se nároku žalobkyně na určení vlastnického práva k pozemkům č. 2432/17, 2455/4, 2379/2 a 2444/4 v k.ú. T. n. O. a výrok III., ohledně stanovení povinnosti žalobkyně nahradit žalovanému náklady řízení, byl odvolacím soudem zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně podáním ze dne 21. 4. 2005, které došlo Krajskému soudu v Hradci Králové dne 22. 4. 2005, vzala žalobu zpět v části o zaplacení částky 2.252.160,- Kč a placení částky 48.960,- Kč ročně počínaje rokem 2005; žalovaná s částečným zpětvzetím žaloby vyjádřila souhlas. Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 222a odst. 1 o. s. ř. a rozsudek okresního soudu ve výroku II. zrušil a řízení v rozsahu zpětvzetí žaloby zastavil. Na tomto postupu odvolacího soudu přitom nemohla nic změnit ani okolnost, že žalobkyně podáním ze dne 3. 3. 2006, došlým odvolacímu soudu dne 6. 3. 2006, své částečné zpětvzetí žaloby odvolala. Procesní úkon totiž může být odvolán jen, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem (§ 41a odst. 4 o. s. ř.). Odvolání částečného zpětvzetí žaloby však v daném případě došlo soudu až s odstupem po účinném zpětvzetí žaloby.

Proti výroku I. usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Dovolatelka tvrdila, že odvolací soud postupoval v řízení v rozporu s čl. 38 odst. 2 Ústavy České republiky, když danou věc za přítomnosti dovolatelky veřejně neprojednal a nedal jí tak možnost vyjádřit se ke všem prováděným důkazům. Dovolatelka nesouhlasila s argumentací odvolacího soudu ohledně postupu podle ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Dovolatelka též žádala vrácení poměrné části zaplaceného soudního poplatku z důvodu částečného zastavení řízení. Požadovala, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Žalovaný se k dovolání písemně nevyjádřil.

Dovolání bylo podáno ve lhůtě prostřednictvím advokáta (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.). Dovolání do výroku I. napadeného rozsudku je podáno podle § 239 odst. 1 písm. a) o. s. ř., tedy proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno a řízení zastaveno. Dovolací důvod je uplatněn podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Dovolání není důvodné.

Vezme-li žalobce za odvolacího řízení zpět návrh na zahájení řízení, odvolací soud zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zruší rozhodnutí soudu prvního stupně a řízení zastaví; to neplatí bylo-li odvolání podáno opožděně nebo někým, kdo k odvolání nebyl oprávněn, anebo proti rozhodnutí, proti němuž není přípustné odvolání (§ 222a odst. 1 o. s. ř.).

Úkon účastníka může být odvolán, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem (§ 41a odst. 4 o. s. ř.).

Dovolací soud se po prozkoumání obsahu spisu ztotožnil se závěrem odvolacího soudu. Za situace, kdy dovolatelka vzala za odvolacího řízení dne 22. 4. 2005 žalobu částečně zpět a žalovaná vyjádřila se zpětvzetím souhlas, postupoval odvolací soud v souladu s ustanovením § 222a odst. 1 o. s. ř., jestliže rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. zrušil a řízení v rozsahu zpětvzetí zastavil. Na postupu odvolacího soudu nemohla nic změnit ani okolnost, že žalobkyně podáním ze dne 3. 3. 2006, došlým odvolacímu soudu dne 6. 3. 2006, své částečné zpětvzetí žaloby odvolala. S ohledem na shora uvedené může být procesní úkon účastníka odvolán jen tehdy, pokud jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem.

Dovolací soud nepovažuje též za důvodnou námitku dovolatelky ohledně projednání věci bez nařízení jednání. Za situace, v níž odvolací soud řízení částečně zastavuje (v napadené části usnesení) z důvodu částečného zpětvzetí žaloby, není třeba nařizovat jednání (§ 214 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Odvolací soud také není povinen poučovat odvolatele podle § 5 o. s. ř. o tom, že je ve smyslu ustanovení § 214 odst. 2 o. s. ř. oprávněn projednat jeho odvolání bez nařízení odvolacího jednání (viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 373/2002).

Dovolatelka též požadovala vrácení poměrné části zaplaceného soudního poplatku z důvodu, že řízení před odvolacím soudem bylo částečně zastaveno. Nejvyšší soud rozhoduje v občanském soudním řízení o dovolání, tj. o mimořádném opravném prostředku směrujícímu proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští v ustanoveních §§ 237 až 239 o. s. ř. V dovolatelkou napadeném usnesení odvolací soud povinnost zaplatit soudní poplatek dovolatelce nestanovil, ani jiným způsobem o něm nerozhodoval. Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně vrátí soud poplatníkovi přeplatek na poplatku (odpovídající část poplatku) vzniklý podle § 6a odst. 3, bylo-li řízení zastaveno jen zčásti. Z výše uvedeného vyplývá, že požadovat vrácení části zaplaceného soudního poplatku za podané odvolání může dovolatelka pouze u soudu, který jí tuto povinnost stanovil a na jehož účet byl vyměřený soudní poplatek složen (viz. č.l. 102). Dovolací soud, jenž je soudem kasačním, není oprávněn o tomto nároku rozhodovat.

Odvolací soud rozhodl ohledně napadeného výroku I. správně a Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně zamítá (§ 243b odst. 2 věta před středníkem o. s. ř.).

Dovolatelka nebyla v řízení o dovolání úspěšná a žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 16. prosince 2008

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc.

předseda senátu