28 Cdo 512/2005
Datum rozhodnutí: 23.09.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 512/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobkyně M. P., zastoupené advokátkou, proti žalovanému Č. z. s., základní organizaci Ř., zastoupenému advokátem, o vyklizení pozemků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 271/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30.9.2004, č.j. 53 Co 207/2004-86, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

III. Žalovanému bude po právní moci tohoto usnesení vrácen soudní poplatek z dovolání ve výši 5.000,- Kč Obvodním soudem pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Městského soudu v Praze výše uvedeným byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 5.2.2004, č.j. 25C 271/2002-69, o povinnosti žalovaného do 3 měsíců od právní moci rozsudku odstranit na své náklady stavby ostatní stavební objekty, postavené na pozemcích v k.ú. Ř. a zapsané na LV č. 674 a 1318 pro H. m. P. u Katastrálního úřadu P. Žalovaný byl zavázán nahradit žalobkyni náklady odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný dovolání, které však vzal následně podáním ze dne 21.2.2005, prostřednictvím svého právního zástupce, zpět. Žalobkyně, která se předtím k dovolání písemně nevyjádřila, vyslovila se zpětvzetím dovolání souhlas.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. řízení o dovolání zastavil; z výše uvedeného je patrno, že nenastal důvod přiznat některému účastníku náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolateli bude po právní moci tohoto usnesení vrácen soudní poplatek z dovolání, a to tím soudem, vůči kterému byla poplatková povinnost splněna.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. září 2005

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu