28 Cdo 5005/2007
Datum rozhodnutí: 16.12.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 5005/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně D. H., zastoupené advokátkou, proti žalovanému R. P., zastoupenému advokátem, se sídlem Dvořákova 26, Ostrava 1, o zaplacení částky 108.510,- Kč s přísl. a o vzájemné žalobě o zaplacení částky 428.280,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 C 166/2004, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského osudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2007, č.j. 15 Co 175/2007-271, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný uplatnil dne 22. 12. 2005 u Okresního soudu v Ostravě vzájemnou žalobu na zaplacení částky 428.280,- Kč a navrhoval, aby žaloba žalobkyně o zaplacení částky 108.510,- Kč byla zamítnuta.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 1. 2007, č.j. 22 C 166/2004-255, rozhodl ve výroku I., že řízení o protinávrhu žalovaného na zaplacení částky 428.280,- Kč se zastavuje a ve výroku II., že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Důvodem zastavení řízení bylo nezaplacení soudního poplatku ze strany žalovaného ve výši 17.130,- Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením výše označeným potvrdil usnesení první instance a rozhodl o nákladech odvolacího řízení tak, že je účastníkům nepřiznal. V odůvodnění uvedl, že žalovanému nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku usnesením okresního soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2006. Následně byla žalovanému

i jeho právnímu zástupci, a to dne 3. 1. 2007, doručena výzva k zaplacení soudního poplatku ve výši 17.130,- Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení, avšak soudní poplatek zaplacen nebyl. Okresní soud postupoval správně podle ust. § 9 odst. 1 zákona

o soudních poplatcích, když řízení o vzájemném návrhu zastavil. Žádná další žádost

o osvobození od soudních poplatků soudu doručena nebyla, ani soudní poplatek v průběhu odvolacího řízení zaplacen nebyl. Odvolací soud usnesení okresního soudu jako věcně správné potvrdil ve smyslu ust. § 219 o.s.ř.

Proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podal žalovaný dovolání směřující proti výroku I. odvolacího soudu; jako dovolací důvod uvádí ust. § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. Argumentuje tím, že vyplnil u okresního soudu potvrzení o majetkových poměrech, z kterého je jasné, že žádá o osvobození od soudních poplatků, přestože samotnou žádost o osvobození k tomu nepřiložil. Rozhodnutí odvolacího soudu považuje v důsledcích za příliš formalistické a navrhuje, aby dovolací soud zrušil usnesení soudů obou stupňů a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud poté, co zjistil, že dovolání bylo podáno včas, oprávněnou osobou a při splnění požadavku povinného zastoupení advokátem, se zabýval otázkou přípustnosti dovolání a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

Přípustnost dovolání je založena v §§ 237 239 o.s.ř., avšak ani jedno z těchto ustanovení nezakládá přípustnost dovolání v takovém případě, který nárokuje dovolatel. Pro ustanovení § 237 o.s.ř. je společné, že musí jít o rozhodnutí ve věci samé. O přípustnost podle §§ 238 a 238a či § 239 o.s.ř. se tu nejedná, neboť usnesení odvolacího soudu, potvrzující usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, nelze podřadit pod žádný z tam vyjmenovaných případů. Podobně se již vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, publikovaném v Souboru rozhodnutí NS pod C 1372, svazek 20.

Dovolací soud proto podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. dovolání žalovaného odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 16. prosince 2008

JUDr. Ludvík David, CSc.

předseda senátu