28 Cdo 4967/2010
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 4967/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce V. P., v dovolacím řízení právně nezastoupeného, proti žalované označené jako Česká republika, o 500.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 31 C 3/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 7. 2010, č. j. 1 Co 99/2010-90, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením Vrchního soudu v Praze shora označeným bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2010, č. j. 31 C 3/2010-69, kterým byla odmítnuta žaloba ze dne 19. 1. 2009, podaná původně k Okresnímu soudu v Příbrami, a to v rozsahu, v němž byla po vyloučení části věci (týkající se nároků na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb.) k samostatnému projednání postoupena k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze (výrok I.), a kterým byl rovněž zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů (výrok II.). Odvolacím soudem bylo rovněž stanoveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež postrádalo relevantní zákonem stanovené náležitosti podání, a to jak v rovině obecné (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), tak v rovině speciální, tj. pokud jde o samotný charakter dovolání jako takového (ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř.). Při podání dovolání navíc dovolatel nebyl zastoupen advokátem či notářem , jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 1. 11. 2010, č. j. 31 C 3/2010-97, doručeným mu dne 8. 11. 2010, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení k tomu ovšem nedošlo.

Vzhledem k tomu, že dovolatel v předmětné věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobce zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. dubna 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu