28 Cdo 4923/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.28 Cdo 4923/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně H. H., zastoupené Mgr. Zuzanou Novotnou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, proti žalované E. K., o zaplacení 75.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2, pod sp. zn. 15 C 155/2014, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. července 2015, č. j. 25 Co 238/2015-44, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Žalovaná podala dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. února 2015, č. j. 15 C 155/2014-34, kterým byla zamítnuta žádost žalované o osvobození od soudních poplatků, tak, že žalované přiznal osvobození od soudních poplatků v rozsahu 80 %.

Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyla dovolatelka zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 22. září 2015, č. j. 15 C 155/2014-59, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Současně ji poučil o následcích nesplnění této podmínky řízení, jakož i o možnosti požádat o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání. Usnesení dovolatelka osobně převzala dne 24. září 2015, avšak v něm obsažené výzvě nevyhověla, ve svém podání doručeném soudu prvního stupně dne 15. října 2015 toliko uvedla, že vzhledem k tomu, že už jí bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, není důvod, aby si volila právního zástupce.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu