28 Cdo 49/2014
Datum rozhodnutí: 15.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.28 Cdo 49/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Petrem Krausem ve věci žalobkyně I. V. , V., proti žalované M. K. , B. Č., o zaplacení 26.666,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 12 C 163/2011, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2013, č. j. 26 Co 403/2013-117, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalovaná podala dovolání proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 15. července 2013, č. j. 12 C 163/2011-108, jímž bylo podle § 208 odst. 1 občanského soudního řádu (o. s. ř.) pro opožděnost odmítnuto odvolání žalované, směřující proti rozsudku téhož soudu ze dne 14. května 2013, č. j. 12 C 163/2011-89.
Dovolání není přípustné.
Přípustnost dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, jímž se řízení končí, stanoví § 237 o. s. ř.
Dovolání podle § 237 o. s. ř. není ovšem přípustné mimo jiné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. (srov. § 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.).
Podle § 229 odst. 4 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.
Z uvedeného vyplývá, že dovolání, směřující zde proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání pro opožděnost, objektivně přípustné není.
Proto Nejvyšší soud nepřípustné dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni, která by jinak měla na náhradu nákladů tohoto řízení zásadně právo, v daném řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. ledna 2014
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu