28 Cdo 4847/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
28 Cdo 4847/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause ve věci žalobce Ing. V. O., z astoupeného JUDr. Borisem Vacou, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 16, za vedlejší účasti na straně žalobce STAVOCENTRAL, a. s., v likvidaci, IČ: 471 16 943, se sídlem v Praze 2, Jaromírova 64, zastoupeného Mgr. Martou Janouškovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Malátova 645/18, za účasti: 1) MUDr. J. E., zastoupeného Mgr. Janem Petříkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jilská 16, 2) MUDr. J. H., 3) Hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2, zastoupeného JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 15, a 4) Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 11a, o nahrazení správního rozhodnutí , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 143/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. března 2010, č. j. 24 Co 167/2009-385, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žalobce je povinen zaplatit účastníku ad 3) na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.860,- Kč k rukám JUDr. Jana Mikše, advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Ve vztahu mezi žalobcem, vedlejším účastníkem a účastníky ad 1), 2) a 4) nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení žádný z těchto účastníků.

O d ů v o d n ě n í

Žalobce podal dovolání proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil ve výroku I rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 18. prosince 2008, č.j. 25 C 143/2004-332, jímž byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal nahrazení (označeného) správního rozhodnutí (výrok I). Změněn byl rozsudek soudu prvního stupně pouze ve výrocích o náhradě nákladů řízení (výroky II a III) a současně bylo rozhodnuto i o náhradě nákladů odvolacího řízení (výroky IV a V rozsudku odvolacího soudu).

Písemným podáním ze dne 5. listopadu 2010, jež bylo soudu prvního stupně doručeno dne 8. listopadu 2010, vzal žalobce své dovolání v celém rozsahu zpět.

Vzhledem k dovolatem učiněnému dispozičnímu úkonu Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 5, věta druhá, o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. a zavázal žalobce - který z procesního hlediska zastavení dovolacího řízení zavinil - k náhradě nákladů, které v dovolacím řízení vznikly účastníku ad 3) podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. K nákladům tohoto účastníka patří odměna advokáta stanovená paušální sazbou 5.000,- Kč (§ 10 odst. 3, § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dvakráte krácená o 50% na částku 1.250,- Kč (§ 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1, věta první, téže vyhlášky), paušální náhrada hotových výdajů advokáta ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a částka 310,- Kč odpovídající 20% dani z přidané hodnoty z odměny a z náhrad (§ 137 odst. 3 o. s. ř.), celkem 1.860,- Kč. Ostatním účastníků [vedlejšímu účastníku na straně žalobce, účastníkům ad 1), 2) a 4)] v dovolacím řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2011

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.
předseda senátu