28 Cdo 4838/2010
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 4838/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobkyně A. B., proti žalovanému P. V., zastoupenému JUDr. Milošem Vostrovským, advokátem se sídlem v Praze 2, Lublaňská 40, o určení vlastnictví , vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 132/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. května 2010, č. j. 14 Co 28/2010-238, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobkyně podala k Nejvyššímu soudu České republiky dovolání proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým tento soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 15. června 2009, č. j. 4 C 132/2005-181, jímž byla zamítnuta žaloba o určení vlastnictví k označeným nemovitostem (výrok I); současně krajský soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Je-li dovolatelem jako je tomu i posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].

Při podání dovolání nebyla žalobkyně zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 14. září 2010, č.j. 4 C 132/2005-291, soud prvního stupně žalobkyni vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení usnesení zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 17. září 2010.

Doručené výzvě žalobkyně nevyhověla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalovanému, který by jinak měl na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. ledna 2011

JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.
předseda senátu