28 Cdo 4720/2010
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 o. s. ř., § 243c o. s. ř.
28 Cdo 4720/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce J. P., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti České republiky , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16 , o žalobě ,,ke spravedlivé ochraně práv podle občanského soudního řádu , vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 20 Nc 7706/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2009, č. j. 25 Co 327/2009-14 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29.7.2009, č. j. 25 Co 327/2009-14 ve výroku I. potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 8.6.2009, č. j. 20 Nc 7706/2009 - 10, že se odmítá podání žalobce doručené soudu 30.3.2009 ve znění doplnění doručeného soudu 27.5.2009, neboť neobsahovalo náležitosti podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. a § 79 o.s.ř. Současně ve výroku II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včas dovolání. Jelikož dovolání postrádalo zákonem stanovené náležitosti (§ 241a odst. 1 o.s.ř.), soud prvního stupně usnesením ze dne 26.10.2010, č. j. 20 Nc 7706/2009 - 48, doručeného žalobci dne 12.11.2010, uložil žalobci, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnil dovolání o zákonem stanovené náležitosti uvedené v ustanovení § 241a o.s.ř., tedy v jakém rozsahu a z jakého důvodu je rozhodnutí napadáno, popřípadě které důvody by měly být provedeny k prokazování důvodů dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Současně jej poučil, že nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem nebo notářem. Vyzval dovolatele, že pokud nemá právnické vzdělání, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc advokáta nebo notáře pro zastupování v dovolacím řízení s tím, že nebudou-li vady dovolání ve stanovené lhůtě odstraněny, dovolací soud může dovolací řízení zastavit, event. dovolání odmítnout. Dále soud prvního stupně ve shora uvedeném usnesení dodal, že předchozí žádost o ustanovení advokáta byla pravomocně zamítnuta ke dni 7.10.2010.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, neboť dovoláním byl napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 30. 6. 2009.
Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen. Neučinil tak ani do doby rozhodování dovolacího soudu.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2011

JUDr. Josef Rakovský
předseda senátu