28 Cdo 4715/2008
Datum rozhodnutí: 16.12.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 4715/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) J. K., b) Ing. J. V., proti žalovaným 1) S. s. J., s. p., zastoupenému advokátkou, 2) P. f. ČR, o zrušení dohody a zaplacení částky 860.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 6 C 54/95,

o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2005, č.j. 31 Co 399/2005-326, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Krajského soudu v Praze shora uvedeným byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 15. 4. 2005, č.j. 6 C 54/95, kterým byla zamítnuta žaloba o zrušení dohody z 26. 10. 1992, včetně dodatků z 19. 1. 1993 a 13. 5. 1993, a o náhradu ve výši 860.000,- Kč se 17 % úrokem jdoucím od podání žaloby. Žalobci byli zavázáni k náhradě nákladů odvolacího řízení ve prospěch žalovaných.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba žalobci dovolání.

Podáním ze dne 27. 3. 2007 oznámil druhý žalobce zrušení plné moci udělené prvnímu žalobci a vzal zpět podané dovolání (č.l. 390).

Soud prvního stupně v rámci postupu podle § 241b o. s. ř. upozornil prvního žalobce, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem. V usnesení ze dne 3. 3. 2003 tak učinil i s upozorněním na následek nesplnění pokynu, spočívající v zastavení dovolacího řízení. Prvnímu žalobci bylo usnesení doručeno dne 9. 10. 2008, ten však v soudem stanovené lhůtě dvaceti dnů nezmocnil advokáta ke svému zastoupení a nedostatek povinného zastoupení neodstranil. Zaslal pouze soudu prvního stupně dne 13. 10. 2008 další žádost o ustanovení zástupce (č.l. 458), o níž nebylo rozhodováno, neboť v této žádosti nebyly tvrzeny žádné nové skutečnosti, pro které by mělo být rozhodnuto odlišně než v usnesení Okresního soudu v Berouně ze dne 31. 10. 2007, č.j. 6 C 54/95-432, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2008, č.j. 31 Co 261/2008-454, kterým byl zamítnut návrh prvního žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 243b odst. 5, § 241 odst. 1, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř.).

Žalovaným nevznikly v řízení o dovolání žádné náklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 16. prosince 2008

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu