28 Cdo 470/2006
Datum rozhodnutí: 20.09.2007
Dotčené předpisy:
28 Cdo 470/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce L. M., zastoupeného advokátem, proti žalovanému K. č. t. ve V., zastoupenému advokátem, o uložení povinnosti žalovanému umožnit žalobci užívání nebytových prostor, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 216/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 10. 2005, č. j. 26 Co 174/2005-365, takto:

V odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2007, č. j. 28 Cdo 470/2006-383, se text na str. 3, znějící Za těchto okolností každopádně skončilo trvání nájemního vztahu mezi stranami nejpozději dne 1. 8. 2008 opravuje tak, že správným datem skončení nájmu je 1. 8. 2003.

O d ů v o d n ě n í :

Předseda dovolacího senátu provedl na žádost účastníka opravu textu odůvodnění rozhodnutí, a to podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. září 2007

JUDr. Ludvík D a v i d , CSc., v. r.

předseda senátu