28 Cdo 4651/2010
Datum rozhodnutí: 13.12.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.
28 Cdo 4651/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobkyně M. P. , zastoupené Mgr. Romanem Peškem, advokátem se sídlem v Olomouci, Šantova 2, proti žalovanému Ing. P. B. , o zaplacení 40.945,21 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 45 C 119/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. 6. 2010, č. j. 19 Co 9/2009-147, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši 4.644,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Romana Peška, advokáta zastupujícího žalobkyni.

O d ů v o d n ě n í :
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.)

Žalobkyně se žalobou podanou dne 11. 7. 2007 domáhala po žalovaném zaplacení částky 40.945,21 Kč s příslušenstvím z titulu bezdůvodného obohacení. Městský soud v Brně jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 24. 6. 2008, č. j. 45 C 119/2007-111, žalobě vyhověl a žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni částku ve výši 40.945,21 Kč s příslušenstvím. Krajský soud v Brně jako soud odvolací posléze rozsudkem ze dne 16. 6. 2010, č.j. 19 Co 9/2009-147, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Žalobkyně ve svém vyjádření k dovolání uvedla, že dovolání není s ohledem na ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění zákona č. 7/2009 Sb., přípustné a navrhla, aby dovolací soud podané dovolání jako nepřípustné odmítl

Podle čl. II. bod 12. zákona č. 7/2009 Sb. se [d]ovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona [tj. 1. 7. 2009] projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. ve znění zákona č. 7/2009 Sb. (rozsudek odvolacího soudu byl vydán dne 16. 6. 2010) není dovolání podle § 237 odst. 1 o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V souzené věci dovolatel prostřednictvím dovolání napadl výrok rozsudku odvolacího soudu, kterým mu byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 40.945,21 Kč s příslušenstvím. Dovolání žalovaného tak směřuje proti výroku rozsudku o věci samé, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč. Protože přípustnost dovolání je vyloučena podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř., dovolací soud dovolání bez jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) podle § 243b odst. 5 věty první ve spojení s § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Žalovanému, jehož dovolání bylo odmítnuto, uložil dovolací soud povinnost zaplatit žalobkyni účelně vynaložené náklady, které jí vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady se sestávají z odměny advokáta ve výši 3.570,- Kč (§ 10 odst. 3, § 3 odst. 1 bod 4, § 15, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 věta první vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1, 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a 20% DPH (§ 21 odst. 1 a odst. 5 a § 37 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění). Platební místo a lhůta ke splnění uložené povinnosti byly stanoveny podle § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. prosince 2010
JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.
předsedkyně senátu