28 Cdo 458/2009
Datum rozhodnutí: 11.03.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 458/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského, ve věci žalobce I. H., zastoupeném advokátem, proti žalovanému E. C.S., s. r. o., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky ve výši 10.543,- Kč, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 785/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 9. 2008, č. j. 24 Co 389/2008-198, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Semilech rozsudkem ze dne 28. 2. 2008, č. j. 8 C 785/2004-172, ve znění opravného usnesení ze dne 2. 6. 2008, č. j. 8 C 785/2004-180, zamítl žalobu o zaplacení částky 10.543,- Kč s příslušenstvím.


K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 15. 9. 2008, č. j. 24 Co 389/2008-198, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž namítal, že řízení bylo postiženo vadami, které měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a že současně spočívá napadené usnesení na nesprávném právním posouzení věci.


Žalovaný se k podanému dovolání nevyjádřil.


Dovolací soud zjistil, že dovolání je včasné a podané oprávněnou osobou. Dovolání však není přípustné.


Podle ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu přípustné ve věcech, v nichž bylo dovoláním dotčeným výrokem rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč, přičemž k příslušenství pohledávky se nepřihlíží. V projednávané věci napadl žalobce usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byla žaloba o zaplacení částky 10.543,- Kč s příslušenstvím zamítnuta. Protože se jedná o peněžité plnění a uvedená jistina je nižší než 20.000,- Kč, není dovolání podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné. Nejvyšší soud ČR proto dovolání podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalobci prokazatelné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 11. března 2009


JUDr. Iva B r o ž o v á


předsedkyně senátu