28 Cdo 4517/2007
Datum rozhodnutí: 13.12.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 4517/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobce J. Ř., proti žalovaným


1) Ing. J. Š., 2) Zemědělskému obchodnímu družstvu D. v likvidaci, 3) JUDr. V. K., advokátovi, správci konkursní podstaty úpadce Zemědělského obchodního družstva D. v likvidaci, a 4) Pozemkovému úřadu H., o vydání pozemků nebo jejich náhrad, obnovení přístupové cesty a úrodnosti pozemků a finanční náhradu za pozemky, vedené


u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 12/32 Cm 24/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. dubna 2007, č.j. 6 Cmo 41/2006-67, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 26. 4. 2007, č. j.


6 Cmo 41/2006-67, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně (soud prvního stupně) ze dne 19. 1. 2006, č. j. 12/32 Cm 24/2000-60, jímž soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 22. 7. 2000, doručené soudu dne 27. 7. 2000, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Žalobce nezastoupen advokátem podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).


Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Dovolatel nebyl v dovolacím řízení zastoupen zákonem stanoveným způsobem


a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 20. 9. 2007, č. j. 12/32 Cm 24/2000-81, které bylo doručeno dne 4. 10. 2007, vyzval dovolatele, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Současně jej poučil o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce z řad advokátů.


Dovolatel na uvedenou výzvu soudu prvního stupně reagoval podáním ze dne


6. 10. 2007, doručeným soudu prvního stupně dne 8. 10. 2007, označeným jako Odpověď na Usnesení soudu ze dne 20. 9. 2007 , v němž vyjadřuje názor, že zastoupení účastníka advokátem není v předmětném řízení povinné a že výzvě soudu prvního stupně mělo předcházet rozhodnutí Nejvyššího soudu o povinnosti účastníka zvolit si pro řízení zástupcem advokáta.


Z podání dovolatele nevyplývá, že by si pro dovolací řízení zvolil zástupce z řad advokátů, ani že by o ustanovení zástupce žádal soud. Dovolatel tedy nesplnil výzvu krajského soudu učiněnou v souladu se zákonem a neodstranil nedostatek podmínky dovolacího řízení, která brání dovolacímu soudu zabývat se dovoláním po věcné stránce, a to přestože byl o následcích nesplnění výzvy řádně poučen. Nejvyššímu soudu za této situace nezbylo než dovolací řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 13. prosince 2007


JUDr. Robert Waltr, v. r.


předseda senátu