28 Cdo 4506/2010
Datum rozhodnutí: 26.01.2011
Dotčené předpisy: § 243 odst. 5, věta druhá o.s.ř. předpisu č. 93/1963Sb.
28 Cdo 4506/2010


U S N E S E N í Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o dovolání dovolatele Povodí Vltavy, státního podniku, IČ 7088 9953, Praha 5, Holečkova 8, zastoupeného JUDr. Kateřinou Soukupovou, advokátkou, 390 01 České Budějovice, U Malše č. 8, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích z 22. 4. 2010, sp. zn. 8 Co 8/2010, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 7 C 180/2009 (žalobce Ing. Petra Kubeše, Strakonice, Horní Poříčí 119, zastoupeného Mgr. Janem Aulickým, advokátem, 381 01 Český Krumlov, Kaplická č. 327, a dalších účastníků řízení: 1. Povodí Vltavy , státního podniku, zastoupeného JUDr. Kateřinou Soukupovou, advokátkou, 2. Obce Horní Poříčí , okres Strakonice, Velké náměstí č. 216, a 3. Pozemkovému fondu ČR , IČ 4579 7027, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, o vlastnictví k nemovitosti), takto:

I. Řízení o dovolání dovolatele Povodí Vltavy, s. p., se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í: O žalobě žalobce, podané pode ustanovení § 244 občanského soudního řádu u Okresního soudu ve Strakonicích, bylo tímto soudem rozhodnuto rozsudkem z 25. 9. 2009, č. j. 7 C 180/2009-102. Tímto rozsudkem soudu prvního stupně bylo rozhodnuto, že žalobce Ing. P. K. nabývá vlastnictví k vodnímu dílu jezu na rozhraní parcel č. 1013/1 a č. 1011/1 v katastrálním území a obci H. P., nacházejícím se na 65, 255 kilometru řeky Otavy . Byla však zamítnuta žaloba žalobce Ing. P. K. v té části, v níž se žalobce domáhal také nabytí vlastnictví ke stavbě náhonu na pozemcích parc. č. 1016 a parc. č. 39/2 v katastrálním území a obci Horní Poříčí. Bylo také rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně.

O odvolání žalobce Ing. P. K. a dalších účastníků řízení Povodí Vltavy, s. p., a Obce Horní Poříčí proti uvedenému rozsudku soudu prvního stupně rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích z 22. 4. 2010, sp. zn. 8 Co 8/2010. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek Okresního soud ve S. z 25. 9. 2009, č. j. 7 C 180/2009-102, potvrzen ve výroku označeném I. o nabytí vlastnického práva žalobcem k jezu na 65, 255 kilometru řeky Otavy. Bylo však zastaveno řízení ve vztahu k výroku rozsudku soudu prvního stupně (označeném III.), týkajícím se nabytí vlastnického práva ke stavbě náhonu na pozemcích parc. č. 1016 a parc. č. 39/2 v katastrálním území Horní Poříčí. Bylo rovněž rozhodnuto o nákladech řízení před soudem prvního stupně i o nákladech odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl dne 3. 6. 2010 doručen advokátce, která v řízení zastupovala účastníka řízení Povodí Vltavy, s. p., a dovolání ze strany tohoto účastníka řízení bylo dne 21. 7. 2010 předáno na poště k doručení Okresnímu soudu ve Strakonicích, tedy ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 občanského soudního řádu.

Podáním z 29. 11. 2010, jež bylo podáno dne 30. 11. 2010 u Okresního soudu ve Strakonicích a postoupeno bylo Nejvyššímu soudu ČR (jemuž došlo 3. 12. 2010), vzal účastník řízení Povodí Vltavy, státní podnik, zastoupený JUDr. K. S., advokátkou, své dovolání v celém rozsahu zpět a požádal o vrácení soudního poplatku, zaplaceného z dovolání částkou 5.000,- Kč. Stalo se tak dříve, než začalo být o uvedeném dovolání jednáno.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 občanského soudního řádu vezme-li dovolatel zcela zpět dovolání, dovolací soud řízení zastaví.

Rozhodl tedy dovolací soud svým usnesením podle § 243b odst. 5 občanského soudního řádu o zastavení řízení o dovolání dovolatele, státního podniku, podaném u soudu 30. 11. 2010.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. c), odst. 2 o.s.ř. (použitelného podle ustanovení § 2143c odst. 1 o.s.ř. i pro dovolací řízení). Dovolatel sice zavinil zastavení dovolacího řízení, avšak protistraně v souvislosti s podaným dovoláním žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

K rozhodnutí soudu o vrácení soudního poplatku z dovolání, vzatého odvolatelem zpět před tím, než se o dovolání začalo jednat, vrací dovolací soud spis Okresnímu soudu ve Strakonicích (u něhož byl soudní poplatek zaplacen), aby tak bylo o tomto návrhu dovolatele rozhodnuto s možností využití opravního prostředku proti rozhodnutí o tomto návrhu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. ledna 2011

JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.
předseda senátu