28 Cdo 4491/2010
Datum rozhodnutí: 05.01.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 146 odst. 2 o. s. ř., § 224 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 4 o. s. ř., § 243c o. s. ř.
28 Cdo 4491/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobců a) B. Ž., a b) S. Ž., proti žalované RPG Byty, s. r. o., IČ 27769127, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Gregorova 3/2582, o zaplacení částky 516,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově pod sp. zn. 114 Nc 155/2010, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2010, č. j. 42 Co 65/2010-15 takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 11. 3. 2010, č. j. 42 Co 65/2010-15 potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné - pobočka v Havířově ze dne 11. 1. 2010, č. j. 114 Nc 155/2009-8 v odstavci I. výroku, vyjma odmítnutí žaloby o zaplacení částky 516,- Kč, jímž soud prvního stupně odmítl žalobu, která neobsahovala veškeré zákonem stanovené náležitosti. Současně ve výroku II. změnil usnesení soudu prvního stupně v odstavci I. výroku v části týkající se zaplacení částky 516,- Kč tak, že podání žalobců o zaplacení částky 516,- Kč se neodmítá.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci včas dovolání. Jelikož dovolání postrádalo zákonem stanovené náležitosti (§ 241a odst. 1 o.s.ř.), soud prvního stupně usnesením ze dne 24. 6. 2010, č. j. 114 C 155/2010-29 doručeným žalobcům a), b) dne 2. 7. 2010 uložil žalobcům a), b), aby písemně ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doplnili dovolání a odstranili jeho vady s tím, že nebudou-li vady dovolání ve stanovené lhůtě odstraněny, dovolací soud dovolání odmítne. Dále soud prvního stupně usnesením ze dne 21. 7. 2010, č.j. 114 C 155/2010 - 35 doručeného žalobkyni a) dne 27. 6. 2010 a žalobci b) dne 6. 10. 2010 vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 15 dnů od doručení výše uvedeného usnesení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, neboť dovoláním byl napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán po 30. 6. 2009.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatelů nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelů prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelé pak nedostatek povinného zastoupení neodstranili, ač byli o procesních následcích nesplnění této podmínky poučeni. Neučinili tak ani do doby rozhodování dovolacího soudu.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.


Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 5. ledna 2011

JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu