28 Cdo 4430/2011
Datum rozhodnutí: 17.07.2012
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 4430/2011
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce P. Č. , bytem v B., proti žalovanému Mgr. M. P. se sídlem v Č. B., o neurčitém návrhu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 18 C 661/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. prosince 2010, č. j. 8 Co 2923/2010-66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Žalobce podal k Nejvyššímu soudu dovolání proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým tento soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. 11. 2010, č. j. 18 C 661/2009-58, jímž byl pro vady odmítnut jeho návrh na zahájení řízení (viz § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů).
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (viz § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 o. s. ř.).
Při podání dovolání nebyl žalobce zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 2. 2011, č. j. 18 C 661/2009-74, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 6. 2011, č. j. 8 Co 1375/2011-86, nebylo vyhověno návrhu žalobce, aby byl osvobozen od soudních poplatků a aby mu byl soudem ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Žalobce byl opětovně vyzván usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. 11. 2011, č. j. 18 C 661/2009-93, k odstranění nedostatku dovolání spočívajícího v nesplnění podmínky advokátního zastoupení. K tomu mu byla stanovena lhůta sedmi dnů. Současně byl žalobce poučen, že v případě, že výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Žalobce do spisu následně doložil podání, jehož obsahem bylo pověření Mgr. E. Z. (datované ke dni 14. 9. 2011), advokáta určeného k poskytnutí povinné právní služby orgánem České advokátní komory, k zastupování dovolatele před Nejvyšším soudem. Uvedený advokát však neprojevil žádnou procesní aktivitu (do spisu nebylo doloženo jakékoliv jím sepsané podání).
Nedostatek podmínky spočívající v povinném zastoupení tak nebyl odstraněn (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 26 Cdo 4093/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 32 Cdo 3221/2009, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, publikované v časopise Soudní judikatura, sešit 6/2000).
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. za situace, kdy žalovanému, který by jinak měl na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 17. července 2012

JUDr. Jan E l i á š, Ph.D.
předseda senátu