28 Cdo 4350/2015
Datum rozhodnutí: 30.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 4 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.28 Cdo 4350/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce P. S. , B., zastoupeného Mgr. Evou Grabarczykovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 174/1, proti žalovanému P. H. , B., zastoupenému JUDr. Ing. Renatou Dimitrovovou, advokátkou se sídlem v Brně, Zelný trh 332/12, o 109.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 31 C 173/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. října 2014, č. j. 21 Co 265/2011-309, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví uvedeným rozsudkem odvolacího soudu byl změněn rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 19. dubna 2011, č. j. 31 C 173/2006-186, ve výroku I. tak, že byla zamítnuta žaloba, aby byl žalovaný povinen zaplatit žalobci 109.000,- Kč s příslušenstvím (výrok I.) a bylo rozhodnuto o nákladech řízení (výrok II. a III.).
Žalobce napadl včasným dovoláním shora uvedený rozsudek odvolacího soudu, aniž by však, sám nemaje právnické vzdělání, byl zastoupen advokátem.
Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení, jejíž nedostatek je sice odstranitelný, avšak neodstranění tohoto nedostatku brání vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, ovšem kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. ledna 2007, sp. zn. 20 Cdo 2258/2006). Nutnost povinného zastoupení účastníka, který sám nemá právnické vzdělání, advokátem, popř. notářem v řízení o dovolání, pak vyplývá z mimořádnosti tohoto opravného prostředku a je výslovně zakotvena v § 241 odst. 1 o. s. ř.
Požadavek povinného zastoupení přitom není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta, popřípadě že mu je advokát jako zástupce ustanoven rozhodnutím soudu, jako tomu bylo i v tomto případě, nýbrž s ohledem na dikci ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř. musí být dovolání tímto advokátem také sepsáno. Zvolí-li si proto dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, popřípadě je-li mu až poté k jeho žádosti advokát ustanoven, je nezbytné ke splnění požadavku povinného zastoupení vyplývajícího z ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., aby tento advokát podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním; nestane-li se tak, nebylo požadavku povinného zastoupení vyhověno (srov. shodně např. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněném v časopise Soudní judikatura, sešit č. 6, ročník 2000, pod číslem 64, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. dubna 2014, sp. zn. 32 Cdo 4204/2013).
Z obsahu spisu se podává, že žalobce podal dovolání proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem a následně, na základě jeho žádosti, mu byla usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15. dubna 2015, č. j. 31 C 173/2006-359 (výrok II. usnesení), ustanovena pro dovolací řízení zástupkyní Mgr. Eva Grabarczyková, advokátka se sídlem v Brně, Pellicova 174/1; toto rozhodnutí bylo doručeno žalobci dne 15. 5. 2015 a ustanovené advokátce dne 16. 4. 2015, přičemž ve výroku II. usnesení nabylo právní moci dne 2. 6. 2015.
Dovolateli ustanovená advokátka však neučinila žádný ze shora uvedených kroků, jimiž by bylo možné napravit nedostatek podmínky povinného sepisu dovolání advokátem, třebaže jí k tomu počínaje dnem 3. 6. 2015 začala běžet dvouměsíční lhůta, během níž mohla doplnit chybějící náležitosti dovolání (srov. § 241b odst. 3, část věty druhé za středníkem, o. s. ř. a k němu např. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. března 2014, sp. zn. 32 Cdo 3411/2013; ústavní stížnost proti němu byla usnesením Ústavního soudu ze dne 22. srpna 2014, sp. zn. I. ÚS 1626/14, odmítnuta). Vzhledem k tomu že nebyla splněna zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení (absencí sepisu dovolání advokátkou nebyl naplněn požadavek povinného zastoupení dovolatele), Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. října 2014, č. j. 21 Co 265/2011-309, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2014, sp. zn. 32 Cdo 1716/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. března 2015, sp. zn. 26 Cdo 5304/2014).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. listopadu 2015 Mgr. Petr Kraus
předseda senátu