28 Cdo 4334/2011
Datum rozhodnutí: 24.01.2012
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
28 Cdo 4334/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobce B. V. , bytem v Č., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částek 1.600.000,- Kč a 7.586,- Kč , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 35/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 2. března 2011, č. j. 20 C 35/2007-80, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 2. března 2011, č. j. 20 C 35/2007-80, řízení co do částky 500.000,- Kč zastavil pro překážku litispendence (§ 83 a 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), neboť žalobce se u téhož soudu v řízení vedeném pod sp. zn. 10 C 326/2006
domáhá vůči žalované dříve podanou žalobou téhož nároku.
Proti usnesení soudu prvního stupně podal žalobce dovolání.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).
V posuzované věci žalobce dovoláním napadá nikoliv rozhodnutí odvolacího soudu, nýbrž rozhodnutí soudu prvního stupně, které v dovolacím řízení přezkoumávat nelze (srov. § 201 o. s. ř., podle něhož je opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu prvního stupně odvolání, pokud to zákon nevylučuje).
Jelikož funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána a nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který brání tomu, aby dovolací soud mohl pokračovat v řízení o podaném dovolání (z judikatury srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47, ročník 2006), Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu