28 Cdo 4290/2010
Datum rozhodnutí: 30.03.2011
Dotčené předpisy: § 164 o.s.ř. předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 4290/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause o dovolání dovolatele Pozemkového fondu ČR , 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 18. 6. 2010, sp. zn. 57 Co 107/2010, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 107/2008 (žalobkyně M. H. , zastoupené Mgr. Josefem Blažkem, advokátem, 792 01 Bruntál, Žižkovo náměstí č. 2, proti žalovanému Pozemkovému fondu ČR, IČ 4579 7072, o určení vlastnického práva k nemovitosti), takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. února 2011, č. j. 28 Cdo 4290/2010-104, opravuje se v údaji spisové značky soudu prvního stupně tak, že namísto věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 107/2008 zní správně věci vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 181/2008 .

O d ů v o d n ě n í:

V písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku byla věc podléhající dovolacímu přezkumu v záhlaví nesprávně označena jako věc sp. zn. 7 C 107/2008. Přitom správně jde o věc sp. zn. 7 C 181/2008 Okresního soudu v Opavě, jak to ostatně plyne již z dalšího textu odůvodnění rozsudku.

Nejvyšší soud České republiky proto opravil tuto zřejmou nesprávnost v psaní postupem podle § 164 o.s.ř., jež je použitelné vzhledem k ustanovení § 243c odst. 1 o.s.ř. i pro dovolací řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu