28 Cdo 4225/2010
Datum rozhodnutí: 02.02.2011
Dotčené předpisy: § 41 o. s. ř., § 243b,c o. s. ř., § 224 odst. 1 o. s. ř., § 146 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 4225/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause, v právní věci žalobců a) L. G., b) H. G., c) E. S., a d) P. Ch., za účasti : 1) Obce Nezamyslice, Nezamyslice u Prostějova , Tjabinova 111, IČ 00288501, zastoupené JUDr. Karlem Střelcem, advokátem se sídlem ve Vyškově, Dobrovského 3 a 2) Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 45797072, o znovuprojednání věci rozhodnuté Okresním úřadem Prostějov, okresní pozemkový úřad, rozhodnutím č. j. PÚ/861/91-2001/Sm/3/10, ze dne 16.7.2001, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 6 C 189/2003, o dovolání žalobce a) proti rozsudku Krajského soudu v Brně
ze dne 4. 3. 2010, č. j. 18 Co 79/2008-319, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Brně jako soud odvolací změnil ve rozsudek soudu prvního stupně v části výroku I. napadené odvoláním pouze tak, že žalobu L. G. na vydání ideální 1 pozemků p.č. 1024, 860/1 a 860/2 v k. ú. N. n. H., ideální 1 jezu na řece H. v km 16,092, ideální 1 náhonu na pozemku č. 1024 v k. ú. N. n. H. se stavbami na tomto náhonu a ideální 1 strojového vybavení a zařízení mlýna, zamítl. Současně ve výroku II. změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že obci N. nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení a ve výroku III. potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce a) dovolání, jež postrádá zákonem stanovené náležitosti (srov. § 241, § 241a o. s. ř.).

Okresní soud v Prostějově usnesením ze dne 8. 7. 2010, č. j. 6 C 189/2003-385, nevyhověl návrhu žalobce a) na ustanovení právního zástupce. Dospěl k závěru, že celkové příjmy, které má žalobce a) k dispozici a jeho celková majetková situace není tak nepříznivá, aby neumožňovala nést hotové výdaje spojené s řízením a ustanovením zástupce a nebude mu tím znemožněno uplatňovat nebo bránit své právo u soudu.

Podáním došlým soudu prvního stupně 12. 8. 2010 (č.l. 391) vzal žalobce a) své dovolání zpět. Uváděl v něm, že proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 3. 2010, č. j. 18 Co 79/2008-319 podal dovolání, kdy současně žádal o ustanovení právního zástupce. Vzhledem k tomu, že mu tento zástupce nebyl ustanoven, bude vyzván k placení soudního poplatku z dovolání, nemá finanční prostředky na další souzení, navíc je z projednávané věci psychicky vyčerpán, proto bere své dovolání výslovně zpět. Podle rukopisných poznámek však trval na probrání listinných materiálů, které ke zpětvzetí dovolání připojil.


Podle § 41 odst. 1 o. s. ř. účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu. Podle odstavce druhého téhož ustanovení každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen. Ustanovení § 41 o. s. ř. je zajisté použitelné i pro dovolací řízení (srov. § 243c o. s. ř.).

S ohledem na obsah písemnosti doručené soudu prvního stupně dne 12. 8. 2010 a důsledky plynoucí ze shora citovaného zákonného ustanovení dospěl dovolací soud k závěru, že úkon žalobce je dostatečně určitý v tom, že své dovolání bere zpět. Tento závěr obstojí tím spíše, že ve svém podání žalobce srozumitelně (v návaznosti na skutečnosti patrné ze spisu) vysvětluje motivy, které jej ke zpětvzetí dovolání vedly. Pak ovšem pouhý (opakovaný) odkaz na připojené listinné důkazy, které se vztahují ke skutečnostem, k nimž soudy obou stupňů již zaujaly svůj závěr v odůvodněních svých rozhodnutí, nezpůsobuje pochybnosti o tom, co chtěl žalobce svým podáním docílit.

Nejvyšší soud jako soud dovolací proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil za použití ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé o. s. ř.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. za situace, kdy zastavení dovolacího řízení zavinil žalobce a), účastníkům 1, 2 v něm ovšem náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. února 2011

JUDr. Josef Rakovský, v. r.
předseda senátu