28 Cdo 4215/2010
Datum rozhodnutí: 15.11.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 4215/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Petra Krause ve věci žalobkyně M. S. , proti žalované České republice Ministerstvu financí , se sídlem v Praze 1, Letenská 15/525, o určení práva na poskytnutí finanční náhrady a o zaplacení 60.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 28 C 37/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2009, č. j. 64 Co 112/2009-24, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í: Žalobkyně podala dovolání proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým tento soud potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 12. ledna 2009, č. j. 28 C 37/2008-9, jímž bylo pro překážku věci pravomocně rozsouzené zastaveno řízení o určení práva žalobkyně na poskytnutí finanční náhrady a o zaplacení 60.000,- Kč (§ 104 odst. 1, § 159a odst. 5 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; dále jen o. s. ř. )
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).

Při podání dovolání nebyla žalobkyně zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 12. července 2010, č. j. 28 C 37/2008-64, soud prvního stupně žalobkyni vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o tom, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 17. září 2010.

Doručené výzvě žalobkyně nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla na náhradu nákladů dovolacího řízení zásadně právo, v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. listopadu 2010 JUDr. Jan E l i á š, Ph.D., v. r.
předseda senátu