28 Cdo 4202/2013
Datum rozhodnutí: 11.12.2013
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.28 Cdo 4202/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Zdeňka Sajdla a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobců a) K. S., b) Z, S., c) A. P., proti žalovanému Státnímu statku Jeneč, státnímu podniku v likvidaci se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, zastoupenému JUDr. Danielem Volopichem, advokátem se sídlem v Plzni, Vlastina 23, adresa pro doručování Praha 1, Malé náměstí 144/1, o zaplacení 585.375,- Kč, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 10 C 361/98, o dovolání žalobce a) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. února 2013, č. j. 12 Co 564/2009-432, 12 Co 565/2009-432, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Shora označeným rozsudkem odvolací soud odmítl odvolání žalobců (výrok I.), potvrdil rozsudek Okresního soudu v Lounech ze dne 22. 5. 2009, č.j. 10 C 361/98-332, v části výroku I., jíž bylo žalovanému uloženo, aby žalobcům zaplatil 585.375,- Kč, a v nákladových výrocích III. a IV. (výrok II.), rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.) a potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 13. 8. 2009, č.j. 10 C 361/98-350, jímž bylo žalovanému uloženo, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 77.880,- Kč (výrok IV.).
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce a) dovolání, aniž byl zastoupen advokátem, jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.
Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Jelikož při podání dovolání nebyl žalobce a) zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 8. 7. 2013, č. j. 10 C 361/98-474, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil. Dovolatel na výzvu soudu reagoval tím, že požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně pravomocným usnesením ze dne 7. 10. 2013, č.j. 10 C 361/98-494, jeho žádost zamítl. Usnesením ze dne 6. 11. 2013, č.j. 10 C 361/98-496, doručeným dne 8. 11. 2013, byl dovolatel následně opětovně vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení nedostatek povinného zastoupení odstranil. Ke zvolení právního zástupce z řad advokátů ale nedošlo.
Jelikož dovolatel i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, které je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Podle § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. odůvodnění nákladového výroku odpadá.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2013
JUDr. Jan E l i á š, Ph.D.
předseda senátu