28 Cdo 4190/2007
Datum rozhodnutí: 24.10.2007
Dotčené předpisy:

28 Cdo 4190/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobkyně M. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému R. M, spol. s r. o., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 85.835,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 83 C 391/2001, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. prosince 2006, č. j. 51 Co 148/2006-253, takto:


Řízení o odvolání se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 12. 2006, č. j. 51 Co 148/2006-253, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 10. 2006, č. j. 83 C 391/2001-229, jímž bylo zrušeno ustanovení JUDr. E. Č., advokátky, zástupkyní žalobkyně, a zástupcem žalobkyně byl ustanoven JUDr. V. J., advokát.


Žalobkyně nezastoupena ustanoveným advokátem podala u Krajského soudu v Ostravě proti jeho shora uvedenému usnesení odvolání adresované Vrchnímu soudu v Olomouci.


Podle § 201 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) je odvolání opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. O odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů rozhodují soudy krajské; vrchní soudy jsou sice též soudy odvolacími, avšak jen v případě odvolání proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně (tento předpoklad v dané věci splněn není, neboť Krajský soud v Ostravě rozhodoval jako soud odvolací).


Opravným prostředkem, jímž lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, připouští-li to zákon, je dovolání (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Soudem příslušným k rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím krajských nebo vrchních soudů jako soudů odvolacích je Nejvyšší soud (§ 10a o. s. ř.).


Jelikož odvolání není opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu, občanský soudní řád neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu k jeho projednání. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jenž má ve smyslu § 104 odst. 1 a § 243c odst. 1 o.s.ř. za následek zastavení řízení o takovém odvolání.


K rozhodnutí o zastavení řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu je příslušný Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy soudů, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku (dovolání) proti rozhodnutí odvolacího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura, ročník 2001, sešit č. 7, pod poř. č. 85).


Nejvyšší soud proto řízení o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího podle § 104 odst. 1, § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Nutno dodat, že i kdyby žalobkyně svým podáním zamýšlela podat dovolání proti předmětnému usnesení Krajského soudu v Ostravě, nezbylo by Nejvyššímu soudu než toto dovolání pro nepřípustnost odmítnout, neboť dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o zrušení ustanovení advokáta zástupcem účastníka řízení a ustanovení jiného advokáta zástupcem, (jak byla žalobkyně odvolacím soudem v napadeném usnesení poučena) není přípustné (§ 238 - § 239 o.s.ř.).


O náhradě nákladů tohoto řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí a o nákladech bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 24. října 2007

JUDr. Robert W a l t r , v. r.


předseda senátu