28 Cdo 4123/2008
Datum rozhodnutí: 18.02.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 4123/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a JUDr. Josefa Rakovského ve věci žalobce D. S., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Ú. p. z. s. v. v. m., o zaplacení 156.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 141/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2008, č. j. 20 Co 107/2008-51, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, jímž tento uložil žalované povinnosti zaplatit žalobci ve výroku I. tohoto rozhodnutí specifikovanou částku včetně jejího příslušenství. Proti tomuto rozsudku podala žalovaná dovolání, které svým přípisem ze dne 5. 2. 2009 vzala v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto také tak postupoval i v dané věci a rozhodl o zastavení předmětného dovolacího řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem a § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalovaná, jež vzala své dovolání zpět, nemá na náhradu nákladů řízení právo a žalobci v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2009

JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu