28 Cdo 4082/2010
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 28 Cdo 4082/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., ve věci žalobce: Ing. F. N. , proti řádně neoznačenému žalovanému, o neúplném podání, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp.zn. 20 Nc 7701/2008, směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19.8.2008, č.j. 23 Co 360/2008-70, takto
I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Ve věci odvolací soud potvrdil ve výroku I. usnesení soudu prvního stupně. Ve výroku II. usnesení rozhodl odvolací soud o náhradě nákladů odvolací řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Ve vztahu k rozhodnutí odvolacího soudu zaslal žalobce podání, které tituloval jako Dovolání žádost o ustavení právníka; v textu hovořil o využití svého ústavního práva podat ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky. V podání rovněž žádal Okresní soud v Kladně o ustavení právního zástupce; Okresní soud v Kladně dne 9.7.2010 vydal v této věci zamítavé usnesení pod sp. zn. 20 Nc 7701/2008-91. Současně bylo žalobci dne 24.8.2010 zasláno poučení o nutnosti právního zastoupení v případě dovolacího řízení.

Žalobce není ve věci právně zastoupen, přičemž tento nedostatek řízení ani po obdržení výzvy neodstranil. Dovolání navíc nevykazuje ani náležitosti dovolání stanovené v § 241a odst. 1 o. s. ř.

S ohledem na výše uvedené dovolací soud s poukazem na ustanovení § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení zastavil.

Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu. V Brně dne 13. dubna 2011
JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu