28 Cdo 4062/2008
Datum rozhodnutí: 10.02.2009
Dotčené předpisy:
28 Cdo 4062/2008

O P R A V N É U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce J., s. d. v. V., zastoupené advokátkou, proti žalované České republice Ú. p. z. s. v. v. m., o zaplacení 137.700,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 11 C 71/2007, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 5. 2008, č. j. 20 Co 108/2008-110, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 28 Cdo 4062/2008-137, se opravuje tak, že žalovaná je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 9.494,- Kč k rukám advokátky, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Ve druhém výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2008, č. j. 28 Cdo 4062/2008-137, nebyla zohledněna skutečnost, že advokátka JUDr. J. K. je plátcem daně z přidané hodnoty. K nákladům řízení náleží podle ustanovení § 137 odst. 1 a 3, § 151 odst. 2 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) vedle odměny za zastupování a paušální částky náhrady výdajů rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty podle sazby daně z přidané hodnoty (19 % - srov. § 47 odst. 1 písm. a/ zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Tato daň představovala z přiznaných nákladů 1.516,- Kč. Náhrada nákladů dovolacího řízení tedy celkem činila po přičtení daně 9.494,- Kč. Ve výše označeném usnesení byla žalobci přiznána náhrada nákladů řízení pouze ve výši 7.978,- Kč, což nezahrnovalo částku, kterou je advokátka, jež žalobce v řízení zastupovala, povinna odvést jako plátce daně z přidané hodnoty.

Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. bylo výše vysvětlené pochybení napraveno.Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. února 2009

JUDr. František I š t v á n e k

předseda senátu