28 Cdo 4058/2010
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 4058/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobce V. L., v dovolacím řízení právně nezastoupeného, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti České republiky, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 80.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 7 C 64/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 28. 5. 2010, č. j. 29 Co 159/2010-68, takto:I. Řízení o dovolání se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci shora označeným bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 24. 2. 2010, č. j. 7 C 64/2006-61, kterým byl ve výroku I. zamítnut návrh žalobce na ustanovení právního zástupce a kterým bylo zároveň jeho podání doručené soudu dne 4. 4. 2006 (doplněné podáními doručenými soudu dne 20. 6. 2006 a 22. 6. 2006) pro neodstraněné vady a nesrozumitelnost ve smyslu § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto. Odvolacím soudem bylo rovněž stanoveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež postrádalo relevantní zákonem stanovené náležitosti podání, a to jak v rovině obecné (§ 42 odst. 4 o. s. ř.), tak v rovině speciální, tj. pokud jde o samotný charakter dovolání jako takového (ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř.). Při podání dovolání navíc dovolatel nebyl zastoupen advokátem či notářem , jak ukládá ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř.

Vyjádření k dovolání nebylo podáno.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 11. 8. 2010, č.j. 7 C 64/2006-72, doručeným mu dne 17. 8. 2010, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 20 dnů od doručení tohoto usnesení k tomu ovšem nedošlo.


Vzhledem k tomu, že dovolatel v předmětné věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, který je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když žalobce zavinil, že řízení muselo být zastaveno a žalované podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 13. dubna 2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu