28 Cdo 403/2005
Datum rozhodnutí: 28.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 403/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o dovolání dovolatelů: 1. Ing. P. S., 2. Mgr. D. M., 3. Ing. J. K., 4. JUDr. B. J., a 5. J. N., zastoupených advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 6. 10. 2004, sp. zn. 7 Co 2002/2004, vydanému v právní věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 6 C 203/92 (žalobců Ing. P. S., Mgr. D. M., Ing. J. K., JUDr. B. J. a J. N., zastoupených advokátem, proti žalovanému Sdružení odborových organizací při S. u. a. s., zastoupenému advokátem, o uzavření dohody o vydání nemovitostí a o určení vlastnictví), takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o dovolání.

O d ů v o d n ě n í :

O žalobě žalobců, podané u soudu 25. 3. 1992, bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích z 29. 8. 2003, čj. 6 C 203/92-649, jímž byla zamítnuta žaloba žalobců o uložení povinnosti žalovaným Sdružení odborových organizací při S. u., a. s., a také i P. k. V., s. p., uzavřít se žalobci dohodu o vydání objektu bydlení čp. 152 a stavební parcely č. 196 v katastrálním území S. u B., zapsaných na listu vlastnictví č. 345 pro toto katastrální území u Katastrálního úřadu ve S. Výrokem téhož rozsudku bylo určeno, že žalobkyně J. N. je vlastnicí jedné ideální třetiny pozemku parc. č. 1600, pozemku parc. č. 1601 a pozemku parc. č. 1603, zapsaných na listu vlastnictví pro katastrální území S. u Katastrálního úřadu ve S. Dalším výrokem rozsudku bylo určeno, že M. K. byla ke dni své smrti (k 11. 11. 1983) vlastnicí ideální třetiny pozemků parc. č. 1600, parc. č. 1601 a parc. č. 1603, zapsaných na listu vlastnictví č. 345 pro katastrální území S. u Katastrálního úřadu ve S. Rozsudek soudu prvního stupně obsahoval i výrok o zamítnutí žaloby žalobců o určení jejich vlastnictví k pozemkům parc. č. 1600, parc. č. 1601 a parc. č. 1603 v katastrálním území S. Žalobcům bylo uloženo zaplatit žalovanému P. k. V., s. p., na náhradu nákladů řízení 1.690,- Kč. Dále bylo žalobcům uloženo zaplatit na účet Okresního soudu ve Strakonicích 8.857,- Kč na náhradu nákladů řízení, placených v tomto řízení ze státních prostředků. Rozsudek soudu prvního stupně obsahoval ještě i výrok o tom, že žalobci a žalované sdružení odborových organizací nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení.

O odvolání žalobců a žalovaného sdružení odborových organizací rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem z 10. 3. 2004, sp. zn. 7 Co 2678/2004. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně z 29. 8. 2003 potvrzen ve výrocích, označených I. a V., zatím co ve výrocích, označených II., III., IV., VII., a VIII., byl rozsudek soudu prvního stupně zrušen a věc byla v tomto rozsahu vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Jinak zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen.

V dalším průběhu řízení vynesl Okresní soud ve Strakonicích rozsudek z 26. 5. 2004, čj. 6 C 203/92-750. Tímto rozsudkem byly tři určovací návrhy žalobců zamítnuty a bylo rozhodnuto, že se nepřiznává náhrada nákladů řízení žalovanému sdružení odborových organizací od žalobců. Žalobcům bylo uloženo zaplatit na účet Okresního soudu ve Strakonicích 8.857,- Kč na náhradu nákladů řízení, placených ze státních prostředků.

O odvolání žalobců proti rozsudku Okresního soudu ve Strakonicích z 26. 5. 2004, čj. 6 C 203/92-750, bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze 6. 10. 2004, sp. zn. 7 Co 2002/2004. Tímto rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Bylo rozhodnuto, že žalované sdružení odborových organizací nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen advokátu, který žalobce v řízení zastupoval, dne 20. 4. 2004 a dovolání ze strany žalobců bylo podáno dne 10. 6. 2004 u Okresního soudu ve Strakonicích, tedy ve lhůtě stanovené v § 240 odst. 1 občanského soudního řádu. Dovolatelé navrhovali, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a aby věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Podáním ze 7. 1. 2005 vzali žalobci, zastoupení advokátem, své dovolání v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 243b odst. 5 občanského soudního řádu vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, soud řízení zastaví.

Dovolací soud postupoval podle tohoto ustanovení občanského soudního řádu a dovolací řízení zastavil. K přiznání náhrady nákladů dovolacího řízení žalovanému nebyly shledány zákonné předpoklady.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Oldřich Jehlička, CSc., v. r.

předseda senátu