28 Cdo 396/2002
Datum rozhodnutí: 04.06.2002
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb. ve znění do 31.12.2000
28 Cdo 396/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyň A/ H. V. a B/ J. C. proti žalovanému I. s., a.s., o zaplacení částky 1.466.468 Kč, vedené u Obvodního soudu v Praze 10 pod sp.zn. 22 C 209/94, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23.2.2000, čj. 53 Co 568/99-220, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyním na nákladech dovolacího řízení každé 6.195 Kč k rukám jejich právního zástupce advokáta, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným rozsudkem Městský soud v Praze změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že uložil žalovanému povinnost zaplatit každé z žalobkyň částku 951.831 Kč s příslušnými úroky z prodlení úroky z prodlení. Rozhodl rovněž o nákladech řízení, a připustil proti svému rozsudku dovolání v otázce posouzení právního důvodu, na jehož základě žalovaná užívá pozemky žalobkyň.

Proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včas dovolání, v němž namítal, že soudy obou stupňů pochybily při posuzování hmotně-právního titulu uplatněných finančních nároků, a nesprávně právně kvalifikovaly skutková zjištění. Navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl v plném rozsahu zrušen a věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalobkyně se podrobněji vyjádřily ke všem námitkám uvedeným v dovolání žalovaného a uzavřely, že považují dovolání za nedůvodné.

Podáním došlým soudu dne 14.12.2001 vzal dovolatel své dovolání zpět s odůvodněním, že mezi zúčastněnými stranami došlo k dohodě; navrhl proto zastavení dovolacího řízení.

Podle části dvanácté, hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000, kterým se mění zákon č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo vydaným po řízení provedením podle dosavadních právních předpisů, projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1.1.2001 ( dále jen OSŘ ).

Protože dovolatel vzala dovolání v plném rozsahu zpět, dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 4 věta druhá OSŘ (ve znění platném do 31.12.2000) dovolací řízení zastavil.

Dovolatel procesně zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, a je proto podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 OSŘ povinen nahradit žalobkyním účelně vynaložené náklady dovolacího řízení, spočívající v jednom úkonu právního zastoupení (vyjádření k dovolání). Podle ustanovení § 7 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), činí sazba odměny, snížená o 20% při zastoupení dvou účastníků (§ 12 odst. 4 advokátního tarifu) advokátem, částku 6.120 Kč pro každou z žalobkyň. K výsledné odměně je připočten paušální poplatek ve výši 75 Kč, stanovený advokátním tarifem (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky).

O návrhu dovolatelky na vrácení soudního poplatku rozhodne soud prvního stupně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4.června 2002

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu