28 Cdo 3959/2014
Datum rozhodnutí: 13.01.2016
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1,3 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř., § 224 odst. 1 o. s. ř., § 146 odst. 3 o. s. ř.28 Cdo 3959/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce JUDr. D. M., LL.M. , zastoupeného Mgr. Pavlem Švestákem, advokátem se sídlem v Šumperku, Starobranská 327/4, proti žalované České republice - Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu o převodu pozemků, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 309/2005, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 5. června 2014, č. j. 12 Co 765/2013-717, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 20.231,20 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Pavla Švestáka, advokáta se sídlem v Šumperku, Starobranská 327/4.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci změnil [ z důvodu soudem připuštěné změny žaloby s ohledem na aktuální označení sporných nemovitostí a vlastnické vztahy k nim za podmínek podle § 220 odst. 1 písm. b) o. s. ř., když obsahově jde o rozhodnutí potvrzující ] rozsudek Okresního soudu v Šumperku ze dne 21. 8. 2013, č. j. 8 C 309/2005-642, jímž nahradil projev vůle žalované uzavřít se žalobcem smlouvu uvedeného znění o převodu vyjmenovaných pozemků v katastrálních územích S. M. p. K. S., V. V., K. p. K. S., N. S. a S., a rozhodl o náhradě nákladů řízení; dále odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost spatřuje v důvodech uvedených v ustanovení § 237 o. s. ř. , jež následně v dovolání doslovně citovala.

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť v rozporu s ustanovením § 241a odst. 2 a § 237 o. s. ř. neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání [dovolatelka pouze cituje ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by však jakkoli blíže vymezila, které z hledisek přípustnosti dovolání tam uvedených má v posuzované věci za splněné; podle ustálené judikatury dovolacího soudu takovým vymezením není pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř., aniž by bylo z dovolání zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v tomto ustanovení je podle mínění dovolatele splněn (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)]; v dovolacím řízení proto nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Žalovaná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, je povinna nahradit žalobci náklady dovolacího řízení (srov. § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.), jež sestávají z odměny advokáta (vypočtené z tarifní hodnoty 2.022.986,20 Kč) za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 16.420,- Kč (srov. § 6 odst. 1, § 7 bod 6 a § 8 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů), paušální náhrady hotových výdajů advokáta 300,- Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky) a náhrady za daň z přidané hodnoty v částce 3.511,20 Kč [srov. § 137 odst. 3 písm. a) o. s. ř.], tj. celkem 20.231,20 Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. ledna 2016

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu