28 Cdo 3941/2013
Datum rozhodnutí: 25.11.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.28 Cdo 3941/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivou Brožovou v právní věci žalobkyně A. V. , proti žalovaným 1) S. K. , 2) SENSUS s. r. o. , IČO 47669535, sídlem v Přerově, Kojetínská 383/17, o nejasném podání, o zaplacení částky 120 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 11 C 113/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 23. 8. 2013, č. j. 12 Co 474/2013-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně podala dne 30. 9. 2013 osobně sepsané dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 23. 8. 2013, č. j. 12 Co 474/2013-27, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 20. 6. 2013, č. j. 11 C 113/2013-19, jimž bylo rozhodnuto, že žalobkyni se osvobození od soudních poplatků nepřiznává.
Soud prvního stupně vyzval usnesením ze dne 1. 10. 2013, č. j. 11 C 113/2013-35, žalobkyni, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby dovolání podala jeho prostřednictvím, přičemž zároveň žalobkyni poučil, že v opačném případě bude dovolací řízení zastaveno.
Je-li dovolatelem jako je tomu i v posuzovaném případě fyzická osoba bez právnického vzdělání, je nezbytné, aby byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 o. s. ř.].
Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku ani přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (srov. § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů je dán tím, že žalovaným žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.
V Brně dne 25. listopadu 2013

JUDr. Iva B r o ž o v á
předsedkyně senátu