28 Cdo 3941/2010
Datum rozhodnutí: 24.01.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
28 Cdo 3941/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: obec Markvartice , se sídlem Obecního úřadu Markvartice 59, právně zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Pikolou, advokátem v Praze 6, Ve Skalách 2597/2, proti žalované: Pionýrská skupina Františkov , se sídlem Švermova ul. 38/22, Liberec, právně zastoupené JUDr. Milenou Kopeckou, advokátkou v Liberci 3, tř. 1. máje 97, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 42/2008, o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.4.2010, č. j. 25 Co 476/2008-108, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.11.2010, č. j. 28 Cdo 3941/2010-136, se výroku ad. II. opravuje tak, že správně zní:

Žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady řízení o dovolání v částce 5.300,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám její zástupkyně JUDr. Mileny Kopecké.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 28 Cdo 3941/2010 bylo dne 11.11.2010 vydáno usnesení, kterým byla žalobkyni uložena povinnost nahradit žalované náklady řízení o dovolání v částce 6.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám její zástupkyně JUDr. Mileny Kopecké. Soud tak rozhodl o nákladech řízení ve prospěch žalované, které vznikly náklady v souvislosti s podáním písemného vyjádření k dovolání.

Dovolací soud však v rozporu se skutečností rozhodl o výši nákladů dovolacího řízení a přiznal je v celkové částce 6.360,- Kč, tj. včetně 20% DPH. Dne 13.12.2010 totiž zaslala advokátka žalované sdělení, že není plátkyní DPH a s ohledem na to žádala o vydání opravného usnesení.

S ohledem na výše uvedené tak byla provedena oprava výroku II. předmětného usnesení Nejvyššího soudu tak, jak je uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24.1.2011

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.
předseda senátu