28 Cdo 383/2015
Datum rozhodnutí: 07.01.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.28 Cdo 383/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobkyně TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY s.r.o., IČ 627 41 276, se sídlem v Chomutově, Na Moráni 5458, zastoupené JUDr. Radkem Machem, advokátem se sídlem v Brně, Mendlovo náměstí 470/2a, proti žalovanému M. B. , zastoupenému JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 8, o zaplacení 357.120,- Kč s příslušenstvím , vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 175/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. dubna 2014, č. j. 13 Co 356/2013-174, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Okresní soud v Chebu rozsudkem ze dne 16. 5. 2013, č. j. 15 C 175/2012-140, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně po žalovaném domáhala zaplacení předmětné částky s úrokem z prodlení (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení (výroky II. a III.).

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 3. 4. 2014, č. j. 13 Co 356/2013-174, rozhodnutí soudu prvního stupně k odvolání žalobkyně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Tento rozsudek napadla žalobkyně dovoláním, které ovšem podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 21. 5. 2015 vzala v celém rozsahu zpět.

Dle § 243c odst. 3, věty druhé, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (ve znění účinném od 1. 1. 2013, jež je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, rozhodující pro dovolací přezkum), proto Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř. s tím, že žalobkyně z procesního hlediska zastavení dovolacího řízení zavinila a žalovaný v podání ze dne 11. 6. 2015 k výzvě Nejvyššího soudu uvedl, že se náhrady nákladů v tomto řízení vynaložených vzdává.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. ledna 2016

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.
předseda senátu