28 Cdo 3795/2010
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 3795/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause, v právní věci žalobce S. V., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Vaškem, advokátem se sídlem Lískovecká 2089, Frýdek Místek, proti žalovaným 1) L. S., 2) A. S., oběma zastoupeným JUDr. Ivo Hešíkem, advokátem se sídlem, Lepařova č. 8, Opava, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp.zn. 37 C 120/2008, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15.6.2010, č. j. 57 Co 87/2010 90 takto :


Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. ledna 2011, č. j. 28 Cdo 3795/2010-117, opravuje se tak, že namísto usnesení Krajského soudu v Brně se správně uvádí usnesení Krajského soudu v Ostravě .

O d ů v o d n ě n í:

Při písemném vyhotovení shora uvedeného rozsudku došlo k chybnému označení odvolacího soudu, když namísto správného označení Krajského soudu v Ostravě bylo uvedeno nesprávně Krajského soudu v Brně . Přitom z obsahu spisu (jakož i samotného odůvodnění usnesení) je patrno, že odvolacím soudem v tomto případě byl Krajský soud v Ostravě.

Dovolací soud proto za použití ustanovení § 164 o.s.ř., které je použitelné (§ 243c odst. 1 o.s.ř.) i pro dovolací řízení opravil tuto chybu v psaní tímto opravným usnesením.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. února 2011

JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.
předseda senátu