28 Cdo 3794/2010
Datum rozhodnutí: 20.01.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 3794/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Josefa Rakovského, a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) Pražské správy nemovitostí, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 3, Seifertova 9, a b) Ing. V. S. , obou zastoupených JUDr. Rostislavem Dolečkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Seifertova 9, proti žalova­nému Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, akciová společnost , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, zastoupeným Mgr. Radkem Zapletalem, advokátem se sídlem v Brně, Arne Nováka 4, o zaplacení částky 1 533 600,- Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 234/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2010, č. j. 19 Co 599/2009-58, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Proti v záhlaví uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dne 18. 6. 2010 dovolání, které však podáním ze dne 3. 12. 2010 vzal zpět. V tomto společném podání žalobci ve shodě s žalovaným uvedli, že mezi nimi došlo k narovnání sporu, pročež žalovaný bere dovolání proti mezitímnímu rozsudku v celém rozsahu zpět. Žalobci dále uvedli, že se zastavením dovolacího řízení souhlasí a náhradu nákladů dovolacího řízení nepožadují.

Protože dovolání bylo vzato zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že účastníci se nároku na náhradu nákladů řízení vzdali.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 20. ledna 2011 JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.
předsedkyně senátu