28 Cdo 3789/2015
Datum rozhodnutí: 01.12.2015
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.28 Cdo 3789/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Miloše Póla ve věci žalobce Mgr. P. K. , zastoupeného Mgr. Ladislavem Rychtářem, advokátem se sídlem v Praze 6, Vodňanského 538/4, proti žalovanému Honebnímu společenstvu Chrášťany Koloměřice , IČO: 71170359, se sídlem v Chrášťanech 114, zastoupenému Mgr. Bohumilem Vlčkem, advokátem se sídlem v Prachaticích, Šeříková 32, o vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady , vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 70/2013, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. dubna 2015, č. j. 19 Co 112/2015-264, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Českých Budějovicích potvrdil ve výroku I rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. září 2014, č. j. 30 C 70/2013-227, jímž tento soud vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady žalovaného ze dne 22. 2. 2013 o pronájmu honitby MS Chrášťany-Koloměřice a o změně stanov žalovaného, změnil v nákladových výrocích pod body II a III a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž k hlediskům přípustnosti dovolání uvedl tolik, že s odkazem na znění o. s. ř. je dovolání v tomto případě přípustné, neboť jak soud prvého stupně, tak odvolací soud ve věci samé provedl nesprávné právní posouzení věci a na základě toho také přiznal žalobci náklady řízení .

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, mimo jiné, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné [k vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu; z rozhodovací praxe Ústavního soudu pak např. usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, usnesení Ústavního soudu ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, usnesení Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, usnesení Ústavního soudu ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14, či usnesení Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014, sp. zn. IV. ÚS 266/14, dostupná na webových stránkách Ústavního soudu]. Požadavek na vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je odůvodněn též povahou dovolání jako mimořádného opravného prostředku, jakož i obligatorním zastoupením dovolatele advokátem (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 30. června 2015, sp. zn. I. ÚS 2967/14).

Příslušná pasáž dovolání (odstavec druhý) ve světle výše uvedeného zjevně není způsobilým vymezením přípustnosti dovolání (a nevystihuje žádné z hledisek uvedených v § 237 o. s. ř.). Požadavkům na vymezení předpokladů přípustnosti dovolání dovolatel nedostál ani v jiných částech dovolání (posouzeném potud z obsahového hlediska).

Chybějící údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je vadou dovolání, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat. Jelikož o uvedenou náležitost dovolatel v zákonné lhůtě dovolání nedoplnil (srov. § 241b odst. 3 věty první o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Jestliže bylo dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. prosince 2015

Mgr. Petr Kraus
předseda senátu