28 Cdo 3750/2013
Datum rozhodnutí: 24.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 předpisu č. 99/1963Sb.28 Cdo 3750/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Josefem Rakovským, v právní věci žalobkyně obce Hrušky, se sídlem v Hruškách, U Zbrojnice 100, IČ 00283185, zastoupené Mgr. Hanou Zabadovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Národní třída 301/26, proti žalovanému Sokolu Podluží, občanskému sdružení, se sídlem v Hruškách, U hřiště 96, IČ 48452203, zastoupenému JUDr. Miroslavem Pindešem, Ph.D., advokátem se sídlem v Bučovicích, Zámecká 550, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 4 C 64/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2012, č. j. 14 Co 83/2011-287, takto:

I. Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 1. 2014, č. j. 28 Cdo 3750/2013-369 opravuje se tak, že správně zní: ,,v právní věci žalobkyně obce Hrušky, se sídlem v Hruškách, U Zbrojnice 100, IČ 00283185, zastoupené Mgr. Hanou Zabadovou, advokátkou se sídlem v Hodoníně, Národní třída 301/26, proti žalovanému Sokolu Podluží, občanskému sdružení, se sídlem v Hruškách, U hřiště 96, IČ 48452203, zastoupenému JUDr. Miroslavem Pindešem, Ph.D., advokátem se sídlem v Bučovicích, Zámecká 550, o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 4 C 64/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2012, č. j. 14 Co 83/2011-287 .
II. Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 1. 2014, č. j. 28 Cdo 3750/2013-369 se opravuje tak, že namísto jména advokáta ,,JUDr. Miroslav Pindeš, Ph.D. je správné jméno advokátky ,,Mgr. Hana Zabadová . O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení shora citovaného usnesení dovolacího soudu nebylo v záhlaví uvedeno zastoupení žalobkyně a ve výroku II. došlo k chybě v označení advokátky žalobkyně.
Podle § 164 věty první o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům. Podle § 167 odst. 2 o. s. ř. užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. Uvedené ustanovení je zřejmě použitelné i pro dovolací řízení (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Za využití citovaného ustanovení přistoupil proto předseda senátu dovolacího soudu k shora odůvodněné opravě písemného vyhotovení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2014 JUDr. Josef R a k o v s k ý
předseda senátu