28 Cdo 3746/2012
Datum rozhodnutí: 22.01.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 3746/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobce Z. Š., proti žalovanému Pozemkovému fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, o 234.503,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 6 C 117/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2012, č. j. 68 Co 220/2012-82, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Rozsudkem Městského soudu v Praze shora označeným byl změněn ve výroku I. rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 27. 2. 2012, č. j. 6 C 117/2011-64, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce po žalovaném domáhal zaplacení částky 234.503,- Kč s příslušenstvím, a to tak, že žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci 1.375,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku, jinak v tomto výroku a ve výroku o náhradě nákladů řízení byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen. Odvolacím soudem bylo dále rozhodnuto ve výroku II. o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám resp. osoba za něj jednající odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 11. 10. 2012, č. j. 6 C 117/2011-89, doručeným mu dne 17. 10. 2012, vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta, a aby v této lhůtě prostřednictvím zvoleného advokáta doplnil své dovolání a uvedl, z jakých důvodů uvedených v ustanovení § 241a odst. 2, 3 o. s. ř. rozhodnutí napadá a čeho se dovolatel domáhá. Poučil ho, že pokud si nezvolí ve stanovené lhůtě advokáta, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Zároveň ho poučil, že nebude-li advokátem doplněno ve stanovené lhůtě dovolání žalobce o dovolací důvod a dovolací návrh, dovolací soud dovolání odmítne. Soud prvního stupně dále dodal, že podmínka zastoupení advokátem neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání. Pro tento případ jej vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení předložil soudu doklad o vysokoškolském vzdělání a doplnil dovolání o dovolací důvod a dovolací návrh. Vzhledem k tomu, že dovolatel v posuzované věci i přes výzvu soudu prvního stupně neodstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení (resp. právní zastoupení nedoložil), které je nutnou zákonem stanovenou podmínkou pro podání dovolání, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, žalovanému však v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 22. ledna 2013

JUDr. Josef R a k o v s k ý, v. r.
předseda senátu