28 Cdo 3741/2012
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
28 Cdo 3741/2012-62

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla v právní věci žalobkyně: E. P. , bytem Ž., proti žalovanému: Česká republika Městský úřad Žamberk , se sídlem v Žamberku, Masarykovo náměstí 166, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0 Nc 2881/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 3. 2010, č. j. 19 Co 91/2010-24, takto:

I. Řízení o dovolání se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové výše označeným bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 18. 1. 2010, č. j. 0 Nc 2881/2009-16, kterým byla žaloba pro neúplnost odmítnuta (výrok I. usnesení). Současně odvolací soud rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II. usnesení).
Soud prvního stupně ve věci žalobkyni vyzval k doplnění žaloby a poučil ji, jak má doplnění provést. Na výzvu soudu pak žalobkyně reagovala podáními, jimiž měla být žaloba doplněna, přesto však žaloba zůstala nadále nesrozumitelná a nejasná. Proto soud žalobu podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl. Odvolací soud usnesení soudu prvního stupně přezkoumal a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Žalobkyně podle soudu nevylíčila rozhodné skutečnosti způsobem vymezeným v ustanovení § 79 odst. 1 věta prvá o. s. ř.; ze žaloby ani z dalších podání, včetně odvolání, nevyplývá, z jakých skutečností a proč žalobkyně dovozuje povinnost žalované zaplatit jí požadované částky.
Dne 4. 5. 2010 žalobkyně učinila u soudu prvního stupně podání, titulované jako Dovolání . Soud prvního stupně vydal dne 6. 5. 2010 usnesení, kterým žalobkyni stanovil lhůtu 30 dnů k tomu, aby si pro podání dovolání ve věci zvolila zástupcem advokáta nebo notáře a jeho prostřednictvím následně podala řádné dovolání, které bude splňovat vymezené náležitosti. Současně žalobkyni poučil o následcích nesplnění výzvy. Na to žalobkyně dne 13. 5. 2010 reagovala podáním, nadepsaným jako doplnění žaloby návrh na obnovu řízení . Na toto podání soud prvního stupně reagoval přípisem, v němž žalobkyni zaslal tiskopis Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci, a to včetně instrukcí k doplnění potvrzení příslušnými dokumenty. Nadto dne 16. 7. 2010 žalobkyně učinila další podání, jehož obsah byl též nejasný, zejména pokud jde o souvislosti s probíhajícím řízením. Dne 21. 9. 2010 nabylo právní moci usnesení Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, č. j. 0 Nc 2881/2009-45, kterým byla žádost žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolání a obnovu řízení zamítnuta. Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že se v případě žalobkyně jedná zřejmě o bezúspěšné uplatňování práva, když z podání nebylo možné ani po jeho upřesnění učinit závěr o tom, pro které řízení by měl být zástupce ustanoven a zda na podaném dovolání či žalobě na obnovu řízení žalobkyně trvá.
Podle ustanovení § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (není-li dále stanoveno jinak). Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Dovolání musí být sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.
Není-li požadavek povinného zastoupení splněn, jedná se o odstranitelný nedostatek této zvláštní podmínky dovolacího řízení. O odstranění je povinen pokusit se soud prvního stupně (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) postupem podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Nepodaří-li se nedostatek povinného zastoupení odstranit, nelze dovolání věcně projednat a rozhodnout. V takovém případě dovolací soud řízení o dovolání zastaví.
Nejvyšší soud poté, co se zjistil, že ve věci není splněna podmínka povinného zastoupení žalobkyně pro dovolací řízení, přičemž tento nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu prvního stupně odstraněn, přistoupil v souladu s ustanovením § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o. s. ř. k zastavení řízení o dovolání.
Z dosavadního průběhu dovolacího řízení nelze identifikovat žádné náklady, které by snad měly být někomu k náhradě přisouzeny.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2013

JUDr. Ludvík David, CSc.
předseda senátu