28 Cdo 3724/2015
Datum rozhodnutí: 17.12.2015
Dotčené předpisy: § 138 o. s. ř., § 30 o. s. ř.28 Cdo 3724/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: Mgr. D. K. , H., proti žalovanému: Bytové družstvo Krynická, IČO 29008361, se sídlem v Praze 8 Troja, Krynická 502/23, zastoupené Mgr. Vladislavou Petráskovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Na Klaudiánce 784/28, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 28 C 401/2009, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce , o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2014, č. j. 70 Co 401/2014-350, t a k t o:
Dovolací řízení se zastavuje. O d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 18. února 2014, č. j. 28 C 401/2009-275, zamítl návrh žalobkyně ze dne 26. ledna 2014 na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce (výrok I.), zástupkyni žalobkyně JUDr. Zuzaně Mayerové, advokátce se sídlem v Praze 4, V luhu 18, přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 43.092,94 Kč, která jí bude proplacena Obvodním soudem pro Prahu 8 (výrok II.), a uložil žalobkyni povinnost zaplatit České republice na náhradě nákladů řízení 54.282.94 Kč na účet tamního soudu (výrok III.).
Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. září 2014, č. j. 70 Co 401/2014-350, potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. o zamítnutí návrhu na osvobození žalobkyně od soudních poplatků a ve výroku II. o určení odměny a náhrady hotových výdajů JUDr. Zuzany Mayerové; a zrušil usnesení ve výroku III. o nákladech státu a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně, jako osoba k tomu oprávněná, včasné dovolání.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. 12.2013 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zák. č. 293/2013 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. .
Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015:
1/ Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.
2/ Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.
Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).
Dle § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
Dovolací soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolatelce v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů. V řízení před soudy nižších stupňů bylo spolehlivě prokázáno, že poměry dovolatelky neodůvodňují ani částečné osvobození od soudních poplatků a při posuzování otázky oprávněnosti žádosti dovolatelky o ustanovení zástupce pro dovolací řízení se dovolací soud plně ztotožňuje s odůvodněním usnesení odvolacího soudu, zejména v tom, že otázka přezkumu poměrů dovolatelky byla v tomto řízení řešena již poněkolikáté, a že dovolatelka účelově líčí svoje poměry jako neutěšené, přičemž uvádí zavádějící a neúplné údaje. Nelze dospět k závěru, že by dovolatelka byla nemajetnou osobou odkázanou pouze na příjem ze starobního důchodu, protože vlastní nemovitosti a automobily. Již z těchto okolností plyne závěr, že majetkové poměry dovolatelky neodůvodňují zjevně ani její částečné osvobození od soudních poplatků, a proto jí také nelze ustanovit zástupce pro dovolací řízení.
Na uvedeném nemůže nic změnit ani odkaz na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. srpna 2014, sp. zn. 22 Cdo 1939/2014, vydané v dalším řízení, kde dovolatelka vystupuje v postavení žalobkyně. Dovolací soud se v něm zabýval postupem rozhodování o žádosti o osvobození od soudních poplatků a požadavky na odůvodnění rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Odvolací soud v nyní projednávané věci se ovšem nijak neodchýlil od závěrů uvedených v tomto usnesení ani v dalších rozhodnutích, ze kterých v něm Nejvyšší soud vycházel.
V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolatelce advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení i přesto, že k tomu byla vyzvána (viz usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 8. července 2015, č. j. 28 C 401/2009-400) Nejvyšší soud postupem podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2015
Mgr. Petr Kraus
předseda senátu