28 Cdo 3689/2008
Datum rozhodnutí: 11.11.2008
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 57 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
28 Cdo 3689/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Ivy Brožové a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobkyně JUDr. E. K., advokátky, správkyni konkurzní podstaty úpadce V. P. a.s., proti žalovanému Hl. m. P., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 4.680.800,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 21 C 87/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2007, č.j. 29 Co 191/2007-171, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první, o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení. Zmeškání této lhůty nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu

(§ 240 odst. 2 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o.s.ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Z obsahu spisu - zejména dokladu o doručení rozsudku odvolacího soudu - plyne, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2007, č.j. 29 Co 191/2007-171, byl doručen žalobkyni dne 8. listopadu 2007, takže dvouměsíční lhůta k podání dovolání uplynula dnem 8. ledna 2008 (úterý). Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně elektronicky dne 9. ledna 2008.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobkyně podala dovolání po uplynutí zákonné dvouměsíční lhůty. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218a o.s.ř. pro opožděnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je dán tím, že žalovanému prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. listopadu 2008

JUDr. Iva Brožová, v. r.

předsedkyně senátu