28 Cdo 3680/2009
Datum rozhodnutí: 15.10.2009
Dotčené předpisy:

28 Cdo 3680/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce P. f. Č. r., zastoupeného advokátem, proti žalované B. R., a. s., zastoupené advokátem, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 10 C 39/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. května 2009, č. j. 26 Co 198/2009-43, takto:


Dovolání se zamítá.


Žalobce je povinen zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení žalované částku 6.307,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce.


O d ů v o d n ě n í :


(§ 243c odst. 2 o. s. ř.)


Dovolání žalobce proti shora uvedenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Trutnově ze dne 9. března 2009, č. j. 10 C 39/2009-31, je přípustné podle § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř., avšak není důvodné.


Nejvyšší soud poukazuje na svá dřívější rozhodnutí, kde byla otázka věci pravomocně rozhodnuté již řešena, a to například na usnesení sp. zn. 22 Cdo 1646/2000 ze dne 25. března 2002 a 28 Cdo 433/2004 ze dne 31. března 2004. Totožnost věci je dána totožností účastníků řízení a totožností předmětu řízení. Skutková tvrzení vznesená v obou žalobách jsou totožná, žalobce opírá své vlastnické právo o neplatnost smlouvy uzavřené s právním předchůdcem žalované.

Usnesení odvolacího soudu je proto správné a v souladu s nastolenou rozhodovací praxí. Skutečnosti namítané žalobcem v dovolání jsou navíc též předmětem jiného přezkumu; obdobná věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 28 Cdo 2161/2008. Z uvedeného je zřejmé, že není dán ani zásadní právní význam napadeného usnesení (§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.), a proto Nejvyšší soud dovolání zamítl jako neopodstatněné dle § 243b odst. 2 věty před středníkem o. s. ř.


Žalovaná měla nárok na náhradu nákladů řízení podle ust. § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., neboť podala k věci písemné vyjádření prostřednictvím advokáta. Sazba za úkon činila 20.000,- Kč, po dvojím krácení pak 5.000,- Kč, a s přičtením režijního paušálu 300,- Kč a DPH představovala výsledná výše nákladů řízení částku 6.307,- Kč (§ 5 písm. b/, § 14 odst. 1, § 15, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 15. října 2009


JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.


předseda senátu